ดีป้า เร่งจัดประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัล

 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการอุทยานดิจิทัลประเทศไทย (ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์) ว่า คาดว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ อีอีซีดี (EECd) จะมีการสรุปแผนดำเนินงานเพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) โดยหารือเรื่องความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงานกลาง ของอุทยานดิจิทัลประเทศไทย ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บนพื้นที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เพื่อรองรับหน่วยงานจากต่างประเทศ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้พื้นที่ว่างของชั้น 9 ภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นที่ตั้งก่อน และมีฝ่ายให้คำแนะนำจากกระทรวงดีอี ดีป้า และ แคท รวมทั้งสิ้น 7 คน คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ
          นอกจากนี้จะมีการหารือเรื่องการจัดประเภทกิจการในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยจะทำในลักษณะรวบรวมเข้าสู่ระบบและคัดแยกออกเป็นกิจการต่างๆ เพื่อให้ใบอนุญาตในการทำกิจการนั้นๆ ต่อไป เช่น กิจการไอโอที (IoT: Internet of Things) เพื่อการสำรวจมูลค่าของตลาดดิจิทัลในไทยอย่างแท้จริง และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป และยังรวมไปถึงกำลังคนบนพื้นที่อีอีซี ซึ่งการตรวจรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล หรือ การให้วีซ่าเฉพาะคนกลุ่มดิจิทัล ถือเป็นสิ่งสำคัญต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล.