ตีกลับร่างหลักเกณฑ์กำกับOTTกสทช.รื้อใหม่/ยืดเส้นตาย"เฟซบุ๊ค-ยูทูบ"

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.ได้นำเรื่องกำกับดูแลกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top หรือ OTT (การเผยแพร่ภาพและเสียง บนอินเตอร์เนต) เข้าที่ประชุมเป็นวาระลับเพื่อพิจารณาในวาระแรกของการประชุม ทำให้ไม่ได้มีการประชุมพิจารณาวาระอื่น
          "เพียงวาระนี้วาระเดียว ก็มีการถกเถียง กันยาวนานถึง 3 ชั่วโมง โดยประธานกสทช. ได้นำความเห็นเกี่ยวกับความห่วงใยถึงการทำงานในการกำกับดูแล OTT จากทั้ง นักวิชาการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน"
          ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ OTT ยกเลิกหลักเกษณ์การกำกับ OTT ที่ทำมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมทั้ง ยกเลิกการลงทะเบียน OTT ของผู้ให้บริการ ทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ และ ยกเลิกเส้นตายวันที่ 22 กรกฎาคม ที่จะให้เฟซบุ๊ค และยูทูบ ต้องมาลงทะเบียน OTT ด้วย
          นายฐากรกล่าวว่า อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ยังเห็นด้วยกับการกำกับ OTT แต่ควรมีการ ปรับปรุงป้องกันการโต้แย้งที่จะเกิดขึ้น โดยให้ พ.อ.นทีเร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำ ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และนำเสนอกลับที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มี ผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2560
          "เมื่อกิจการ OTT เป็นกิจการ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมาย ของกสทช.แล้ว กสทช.จำต้องออกหลักเกณฑ์ ต่างๆ ในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ที่ออกนั้นจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติ กฎหมายของกสทช. เพื่อ มิให้มีข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านในภายหลังได้ กล่าวคือจะต้องมีการยกร่างหลักเกณฑ์ ในการกำกับดูแลกิจการ และนำร่างหลักเกณฑ์ ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้รับนั้นมาวิเคราะห์ถึง ผลดีผลเสีย ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเฉพาะผลกระทบด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ"
          ส่วนประเด็นที่ว่าต้องมีการออก ใบอนุญาตและเก็บค่าใบอนุญาตกับผู้ให้บริการ OTT รวมทั้งบทลงโทษกับผู้ให้บริการต่างชาติได้หรือไม่นั้น นายฐากรกล่าวว่า ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ เพราะ ที่ประชุม กสทช.ยังไม่เคยเห็นร่างประกาศ ของพ.อ.นที