ทรูควัก211ล้านซื้อ"ซุปเปอร์แนป"

ทรูคอร์ปอเรชั่น ส่งบริษัทย่อยเข้าลงทุนใน SUPERNAP ซื้อหุ้นจากไทยพาณิชย์ประกันชีวิตและบล.ไทยพาณิชย์ รวม 15% มูลค่าลงทุน 211.5 ล้าน
          นายวิลเลี่ยม แฮริสหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนในบริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด (SUPERNAP) โดยการซื้อหุ้นสามัญของ SUPERNAP จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)และ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด จำนวน 20 ล้านหุ้น และ 10 ล้านหุ้น ตามลำดับ รวมเป็นจำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 15% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SUPERNAP ในราคารวมทั้งสิ้น211.5 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดของรายการคิดเป็น  0.04% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
          โดยผู้ขายหุ้น SUPERNAP ทั้งสองรายมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทตาม ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. บริษัท ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100% ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ทั้งนี้ กาารยกเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด