นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช.วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน มีการหารือประเด็นโครงสร้างของ กสทช.ภายหลัง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ. กสทช.ฉบับใหม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยบอร์ด กสทช.ได้มีมติ 1.ให้ยึดตามเนื้อหาใน พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่ที่ให้บอร์ด กสทช.ชุดปัจจุบันทั้ง 8 คน ดำรงตำแหน่งเดิมจนกว่าจะหมดวาระในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 2.พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีผลให้ต้องยุบ 2 บอร์ดย่อยของ กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ทางบอร์ด กสทช. จึงมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีสมาชิกเป็นบอร์ด กสท. และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการโทรคมนาคม ที่มีสมาชิกเป็นบอร์ด กทค. เพื่อทำหน้าที่ในภารกิจเดิมของตนเองแต่จะไม่มีอำนาจในการมีมติในเรื่องต่างๆ ส่วนคณะอนุกรรมการเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมไปก่อน
          นายฐากรกล่าวว่า 3.การพิจารณางบประมาณประจำปีของ บอร์ด กสทช., สำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. หรือ กตป. จากเดิมที่บอร์ด กสทช.มีสิทธิในการพิจารณาอนุมัติ ต้องส่งให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) เป็นผู้พิจารณาแทน และ 4.จากกรณี พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ กสทช.สามารถจ่ายเงินเยียวยาแก่รัฐวิสาหกิจที่ต้องการส่งคลื่นคืนก่อนกำหนด เช่น กรณีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการส่งคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 90 เมกะเฮิรตซ์ ให้แก่ กสทช.ก่อนกำหนด จึงให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาหลักเกณฑ์การเยียวยามาเสนอต่อ กสทช.
          นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ตัวแทนจากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Line Mobile โดยไลน์ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการดังกล่าว และไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Line Mobile ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่เหมือนกันมีเพียงแค่ชื่อ Line Mobile ที่ดีแทคซื้อลิขสิทธิ์มาเท่านั้น ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นว่าหากอ้างอิงตามที่ทางไลน์ชี้แจงมาการให้บริการดังกล่าวจึงไม่ถือว่าขัดหลักเกณฑ์ กสทช.แต่อย่างใด