"ดีอี"ถก"กสทช."เดินแผนร่วมหนุนภารกิจดิจิทัล

กระทรวงดีอีถกการทำงานร่วมกับ กสทช. เดินหน้าปรับ พ.ร.บ.กสทช. เล็งเพิ่มเบอร์โทรเป็น 10 หลัก รองรับการใช้เลขหมาย ในอนาคต แนะ 'กสทช.-ทีโอที' ทำงานร่วมกัน ดันไซเบอร์ซิเคียวริตี้ลงสู่ระดับ การศึกษาพื้นฐาน หวังเยาวชนให้ความสำคัญ พร้อมทบทวนการกำหนดพื้นที่เน็ตประชารัฐ ในอีอีซีเป็นกรณีเร่งด่วน รับการให้ความสำคัญของรัฐบาล
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมหารือกับ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานว่า การประชุมครั้งนี้มีประเด็นหารือร่วมกัน ประกอบด้วย การดำเนินงานภายหลัง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไป เมื่อ วันที่ 22 มิ.ย.2560 มีผลบังคับใช้ 23 มิ.ย. 2560 โดยจะตั้งคณะทำงานหารือร่วมในรายละเอียดของการเป็นหน่วยงานระดับประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญภายใน 180 วัน (ภายใน 2 ต.ค. 2560)
          โดยเฉพาะมาตรา 60 และ มาตรา 274 รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพื่อยกร่าง พ.ร.บ. ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          จ่อเพิ่มเบอร์โทรคมเป็น 10 หลัก นอกจากน ได้หารือเกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และประจำที่ โดยการเพิ่มตัวเลขเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ส่งผลให้ได้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 760 ล้านเลขหมาย และโทรศัพท์ประจำที่จำนวน 100 ล้านเลขหมาย
          ทั้งนี้ กระทรวงดีอี และ กสทช. จะร่วมสนับสนุนปรับปรุงโครงข่ายให้พร้อม และ นำเข้าคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติพิจารณาให้สามารถ บริการแก่ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของไทย โดยแผนนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2564
          การเพิ่มตัวเลขของเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก จากเดิมขึ้นต้นด้วย 02,03,05 และ 07 ต่อด้วยเลขหมาย 7 หลัก จะมีการเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเลข 0 สำหรับโทรศัพท์ประจำที่ทุกเบอร์ เพื่อให้มี 10 หลัก จากนั้นจะนำเบอร์นำหน้าของโทรศัพท์ประจำที่เดิม มาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้โทรศัพท์มือถือมีเลขหมายขึ้นต้นด้วย 02,03,05, และ 07
          โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ กสทช.ต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ กระทรวงดีอีจะเป็นตัวกลางประสานงานให้เรื่องนี้ เพราะทุกฝ่ายต้องทำงานภายใต้นโยบายดีอี และต้องนำเรื่องการปรับปรุงโครงข่ายเข้า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) พิจารณา
          ทั้งนี้ ทีโอทีต้องของงบประมาณจาก กสทช. เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ให้เสร็จภายในปี 2562 เพื่อให้ กสทช.เสนอสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู บริหารจัดการคลื่น ไม่ให้รบกวนกัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี "คาดว่าภายในปี 2564 เรื่องการเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์จะต้องเสร็จสิ้น จากนั้นประชาชนผู้ใช้งาน ตลอดจนเอกชนผู้ใช้บริการสามารถใช้เบอร์เก่าและเบอร์ใหม่ที่เพิ่มหมายเลขควบคู่กันได้ทั้ง 2 เบอร์ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นถึงจะเปลี่ยนใช้เบอร์ใหม่ถาวร
          วางแผนบริหารกองทุนดิจิทัล
          ส่วนเรื่องงบประมาณที่ กสทช.มอบให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงวดแรก จำนวน 127 ล้านบาท เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใน ไม่กี่เดือนนี้กระทรวงดีอีจะลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับกสทช. เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้บริหารในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถเดินหน้าการทำงานได้ไม่สะดุด
          ส่วนเงินรยได้ที่ได้มา ยังไม่สามารถนามาใช้ได้ เพราะอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีรองนายก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน แต่ยังขาดรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพราะต้องคัดเลือกจาก 3 ใน 8 คน ของผู้ทรงคุณวุฒิจากบอร์ดดีอี ซึ่งอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง นอกจากนี้กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ ยังอยู่ระหว่างยกร่างเพื่อให้มีการบริการที่ยืดหยุ่น โดย ตัวเองได้กำชับ เลขาธิการกองทุนและเลขาธิการบอร์ดดีอี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา แล้ว ให้เน้นหนักเรื่องนี้
          ดันไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ลงการศึกษา  นอกจากนยังได้ตั้งคณะกรรมการชั่วคราว เพื่อรับมือภัยไซเบอร์ ระหว่างที่รอ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  . และ ร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ผ่าน โดยมอบหมาย ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ สู่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน และมอบหมายสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือเอ็ตด้า พิจารณากลไกการทำงานร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สร้างความมั่นใจและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
          โดยมอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) สำรวจความต้องการใช้งาน ดาต้า เซ็นเตอร์ด้วย เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
          สำหรับโครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดีอี เห็นว่า หาก กสทช. กำหนดราคาค่าบริการ ที่ถูกกว่าท้องตลาดก็ไม่ขัดข้อง แต่หากเป็นโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงและกสทช.ทำงานร่วมกัน ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคา
          ส่วนการใช้บริการเน็ตประชารัฐ ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ทละใช้งานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (Single Sign-On) การลงทะเบียน ประชาชนสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์มือถือเพื่อ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่จำเป็น ต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งมอบหมายให้ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอีพิจารณาทบทวนการกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงาน ตามโครงการเน็ตประชารัฐ โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซีเป็นกรณีเร่งด่วนให้เป็นไปตามนโยบายสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล
          "นับจากนี้ทุก 2 เดือน กระทรวงดีอี และ กสทช.จะประชุมร่วมกัน ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้งานเดินหน้า" นายพิเชฐ กล่าว
          "นับจากนี้ทุก 2 เดือน กระทรวงดีอี และ กสทช.จะประชุม ร้วมกัน ผลัดกันเป็น    เจ้าภาพเพื่อให้งานเดินหน้า"