กฟภ.ผนึกทีโอทีใช้ทรัพยากรร่วมกัน

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ บมจ.ทีโอที ว่า PEA ได้ร่วมมือในด้านต่างๆ กับ บมจ.ทีโอที อย่างไม่เป็นทางการมายาวนานแล้ว ซึ่งการลงนามฯ ครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เน้น ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเพื่อบริหารทรัพยา กรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึงตามนโยบายภาครัฐ โดย PEA มีภารกิจหลักในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมสั่งการจ่ายไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า รวมระยะทางกว่า 20,000 กิโลเมตร และมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สอดคล้องกับนโยบาย PEA 4.0.