กสทช.ปรับโครงสร้างยุบรวม"กสท.-กทค."

พหลโยธิน 8 * พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลยุบ 2 บอร์ด กสท.กทค.ทันที ขณะที่ความคืบหน้าโอทีที "นที ศุกลรัตน์" ขู่เฟซบุ๊ก-ยูทูบ-เน็ตฟลิกซ์ รีบมา ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ก.ค.
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ การประกอบกิจการวิทยุกระ จายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ได้ถูกประกาศให้ ใช้อย่างเป็นทางการแล้ว หลัง จากมีการลงราชกิจจานุเบก ษาไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา ทำให้มีผลต่อโครง สร้างกรรมการ กสทช.
          ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ระบุให้คณะกรรมการที่มีอยู่ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) และคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคม (กทค.) จะต้องยุบรวมเป็นคณะกรรมการ กสทช.ชุดเดียว มีจำนวน 7 คน ซึ่งสำนักงานได้จัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ไว้แล้วบางส่วน
          สำหรับกรรมการชุดปัจจุบันอยู่ในฐานะกรรมการรักษาการ และเจ้าหน้าที่ กสทช. นั้น จะยังคงได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนเช่นเดิม แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานตามความเหมาะสม ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน หรือภายใน ก.ย.นี้
          ด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระ จายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โอเวอร์ เดอะ ท็อป (Over The Top) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2560 ได้เชิญผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โอทีที) จำนวน 35 ราย เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้ แจงขอบเขต ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการโอทีทีในประเทศไทย
          ทั้งนี้ ผู้ให้บริการที่มาร่วมประชุมเห็นด้วยที่จะเข้าสู่ระบบการกำกับดูแลของกสทช. พร้อมกับมีบางรายได้ จดแจ้งการเป็นผู้ทำธุรกิจโอที ทีในไทย ซึ่งจะมีสถานะเป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎ หมาย ซึ่งกลุ่มนี้จะถูกยกเว้นในข้อกำหนดบางกรณี อาทิ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ไม่ต้องส่งผังรายการล่วงหน้า ไม่ต้องทำตามกฎมัสต์แครี่และมัสต์แฮฟ เป็นต้น ส่วนกรณีผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อย่างเฟซบุ๊ก ยูทูบ และเน็ตฟลิกซ์ ให้เวลามาจดแจ้ง เป็นธุรกิจ โอทีทีในไทยถึงวันที่ 22 ก.ค. นี้ หากไม่จดจะทำธุรกิจลำ บาก.