"พิเชฐ"เร่ง ทีโอที-แคท ตั้ง 2 บริษัทลูก

ผลักดันหน่วยงานรัฐใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์/คลาวด์ 2 บริษัทร่วมทุนของทีโอที-แคท เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัท NBN และ NGDC เป็นรัฐวิสาหกิจ
          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 ให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท จัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ตามที่กระทรวงดีอีเสนอ และยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติครม.ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เพื่อให้ NBN และ NGDC มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถแข่งขันกับเอกชนได้และให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้งานบริการดาต้า เซ็นเตอร์/คลาวด์ มาใช้บริการของ NGDC โดยให้กระทรวงฯ พิจารณาในการลงทุนในธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์/คลาวด์ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนและได้ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
          "ทีโอที และ แคทต้องเร่งขอจัดตั้งบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้อง หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อจัดตั้งบอร์ดและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคาดว่า จะแบ่งสมบัติและกระจายกำลังคนได้ในเดือน ต.ค. 60 ซึ่งเบื้องต้นจะใช้พนักงานของทีโอทีและแคทเข้ามาอยู่ใน 2 บริษัทร่วมทุนดังกล่าว ไม่เกินปลายปีนี้จะเริ่มดำเนินกิจการได้ โดยกระทรวงดีอีจะเตรียมแผนการดำเนินการรองรับด้านการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมาใช้บริการของทั้ง 2 บริษัทต่อไป".
--จบ--