ผุดบริษัทโครงข่ายบอรดแบนด์ ครม.อนุมัติ"ทีโอที-กสท."จัดตั้ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ NBN และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เนต จำกัด หรือ NGDC และเห็นชอบให้การสนับสนุนการจัดตั้งโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คำสั่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจทั่วไป และการสนับสนุนด้านอื่นๆ
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทีโอที และ กสท. มีการดำเนินกิจการโครงข่ายที่ ซ้ำซ้อนกัน และการแก้ไขปัญหาทางการเงินของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งหลังจากหมดสัญญาสัมปทานทำให้มีรายได้ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งที่เคยมี รวมถึงมีผลประกอบการ ขาดทุน และไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมติของ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ให้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดูแลโครงข่ายบรอดแบนด์ แบ่งเป็น NBN เป็นผู้ลงทุนและให้บริการโครงข่าย ในประเทศเป็นหลัก และ NGDC ดูแล โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ นอกจากนี้บริษัททั้งสองแห่งต้องมาดูแลโครงข่ายอินเตอร์เนตประชารัฐที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งด้วย
          ทั้งนี้ การถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทลูก ที่จะจัดตั้งขึ้นมา ในเบื้องต้นจะให้ ทีโอที ถือหุ้น NBN 100% และ กสท. ถือหุ้น NGDC 100% ไปก่อน โดยจะมีการปรับปรุงสัดส่วนการถือ หุ้นใหม่อีกครั้ง
          นอกจากนี้ให้ ทีโอที และกสท ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานและสหภาพรัฐวิสาหกิจของทั้งสองบริษัท  เพื่อลดการต่อต้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของทั้งสองแห่ง