ดีอีลงพื้นที่"เน็ตประชารัฐ"ฟังเสียงปชช-หวังไม่เกินสิ้นปีเสร็จ

 'ดีอี' เร่งโครงการเน็ตประชารัฐ ลงพื้นที่ประชุมหน่วยงาน รับฟังความคิดเห็นประชาชน ลุยตรวจ 15 จังหวัด หวังไม่เกินสิ้นปี 60 ติดตั้ง เสร็จสมบูรณ์ตามแผน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือ ดีอี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการ "เน็ตประชารัฐ" อย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมหน่วยงานรับผิดชอบ รับฟังแผนงาน และอุปสรรคในการทำงาน พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่โครงการฯ โดยลงพื้นที่แล้ว 15 จังหวัด ชี้ประชาชนแต่ละพื้นที่ให้ความสนใจมาก มั่นใจ สิ้นปี 60 โครงการเสร็จสมบูรณ์ครบ 24,700 หมู่บ้าน
          นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ว่า จากที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในการติดตามการดำเนินงาน พบว่า เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงฯ กำหนด โดยเฉพาะการติดตั้งขยายโครงข่ายฯในพื้นที่ ที่กระจายทั่วประเทศ ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ จึงจะสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล การติดตามการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ของคณะทำงานกำกับและติดตามฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานติดตั้ง และการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ความเร็วสูงมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดเป้าหมายการติดตั้งครบทั้ง 24,7000 หมู่บ้าน ภายในสิ้นปี 2560 รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโครงการ เน็ตประชารัฐของรัฐบาล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน โครงการฯ จำนวนมาก
          "โครงการเน็ตประชารัฐ จะนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยได้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยลงพื้นที่เพื่อไปกำกับติดตามการดำเนินการแล้วจำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ แพร่ เชียงใหม่ พะเยา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ นครนายก" น.อ.สมศักดิ์ฯ กล่าว
          การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีโอที จังหวัด สถิติจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่จริงเพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่ ติดตั้งในแต่ละจังหวัด ความเรียบร้อยในการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ที่มีเน็ตประชารัฐ ไปติดตั้ง ปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้วในเฟส 0 จำนวน 99 หมู่บ้าน และในเฟส 1 จำนวน 3,000 หมู่บ้าน โดยจะติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ครบ 24,700 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จไม่เกินปลายเดือน ธ.ค.2560  ผลจากการลงพื้นที่ดังกล่าว ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานการติดตั้งอุปกรณ์ โครงข่ายของแต่ละจังหวัดให้เป็น รูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน มากขึ้น หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง ทีโอทีจังหวัด สถิติจังหวัด ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีความเข้าใจในการทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนได้รับทราบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
          "จะติดตั้งโครงข่าย เน็ตประชารัฐครบ 24,700 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินปลายเดือน  ธ.ค.2560"