ยกดิจิทัลพาร์คกสท.เป็นเขตศก.EECd

  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ว่า ที่ประชุมหรือ คณะ EEC ชุดเล็ก มีมติให้เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก (EECd) หรือ "โครงการดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์" ประกาศเป็น "เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแห่งที่ 2" บนพื้นที่ 621 ไร่ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          สำหรับเขตส่งเสริมฯ จะให้สิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มเติม นอกเหนือจากเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั่วไป โดยจะพิจารณาเป็นรายโครงการว่าเป็นอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ตรงตามกำหนดไว้ในเขตส่งเสริมฯหรือไม่
          แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า หากพิจารณาภายใต้ พ.ร.บ. EEC แล้วนั้น หากเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี หรือมีการลงทุนด้านวิจัย การศึกษามากกว่าปกติจะได้สูงสุด 15 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีนิติบุคคล 50% อีก 5 ปี ส่วนสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมฯ จะได้เหมือนกับในพื้นที่ EEC ทั้งหมด
          แต่จะได้เพิ่มเติมพิเศษหากเป็นอุตสาหกรรมหรือประเภทกิจการที่กำหนด อาทิ เขตส่งเสริม EECd ต้องเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล ประเภทกิจการอีคอมเมิร์ซ กิจการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะได้คือ 1.สิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินจำนวนที่ดินและจำนวนห้องชุดในอาคารชุดที่คนต่างด้าว จะพึงมีกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายประกาศ
          2.สิทธิ์ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร 3.สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 4.สิทธิ์ในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 5.สิทธิ์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น วีซ่าเข้าทำงานของต่างชาติเพิ่มจาก 1 ปี เป็น 5 ปี เป็นต้น
          ขณะเดียวกันผังเมืองเดิมหากครอบคลุมอยู่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษให้ผังเมืองดังกล่าวสิ้นผลบังคับสำหรับพื้นที่นั้น
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนา EEC กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมเสนอเรื่องเขตส่งเสริมฯที่สนามบินอู่ตะเภา และ EECd ให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.) รับทราบในวันที่ 16 มิ.ย.นี้