"ดีแทคฟาร์มแม่นยำ"ฟาร์มต้นแบบ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเกษตรกรรม 4.0

 ยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 คือนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคนี้
          ไทยแลนด์ 4.0 คือความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหนักคือ เปลี่ยนจากผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง"นวัตกรรม" เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
          ดังนั้น "ประเทศไทย 4.0" จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยสามารถนำเกษตรเข้าสู่ยุคของ 4.0 ได้ ดีแทค Dtac จึงได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ เนคเทคสวทช. จับมือกันพัฒนา "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) หวังเสริมแกร่งเกษตรกรรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมภาพทางการเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเกษตรกรรม 4.0 แบบเต็มรูปแบบ
          บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัว "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" ที่ฟาร์มโคโค่เมล่อน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี อีกหนึ่งฟาร์ม ต้นแบบกับความสำเร็จจากการใช้โซลูชั่น "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" โดยในงานได้รับเกียรติจาก สำราญ สารบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีแทค มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของการทำโครงการ "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ"
          นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ณัฐ มั่งคง เจ้าของฟาร์มเมล่นอน  "โคโค่เมล่อน" เจ้าของสถานที่ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันงาน รวมถึง ปิยะ  กิจประสงค์ เจ้าของฟาร์มมะเขือเทศเชอรี "แตะขอบฟ้า" สองเจ้าของฟาร์มที่ทำมาจากโครงการ ยัง สมาร์ทฟารม์เมอร์ และเป็นสองฟาร์มที่ใช้นำร่องในการทดลองโครงการ "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" มาเล่าประสบการณ์ก่อนจะมาเป็นเจ้าของฟาร์มจนประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้
          ด้าน อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีแทค เปิดเผยว่า  การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของดีเทค โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่าต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของดีแทค อันได้แก่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความเหลื่อมล้ำผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และไม่ทิ้งขยะไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
          นี่ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของดีแทคในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล เพื่อส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนกลไกของอินเทอร์เน็ตในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการ "ดีแทคฟาร์มแม่นยำ" ถือว่าเป็นรูปแบบของการทดลอง และวิจัยโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตรโดยหวังผลในการเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนใหักับเกษตรกรไทย
          ดีแทคและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่น IoT เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดินความชื้นในอากาศ แสง และ ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูก ซึ่งจะเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ในการแสดงผลการตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำ โดย เนคเทค สวทช. รับผิดชอบในการวิจัยและผลิตอุปกรณ์ในส่วนของระบบเซนเซอร์ ขณะที่ดีแทครับผิดชอบด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ Dtac Cloud Intelligence
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือทางการเกษตร หลังจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค และ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม โครงการดีแทคฟาร์มแม่นยำ ได้นำร่องทดลองที่ฟาร์มแตะของฟ้าอ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี แล้ว โดยหลังจากนี้จะเปิด ให้เกษตรกรที่เคยผ่านการอบรมโครงการ Young Smart Farmer ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทคมาแล้วในการสมัครร่วมทดลองเพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดในการปลูกพืชแต่ละชนิด และในพื้นที่สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งนี้ จะคัดเลือกเกษตรจำนวน 30 ฟาร์ม
          สำราญ สาราบรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดการเรียนรู้และพร้อมรับกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย  สำหรับโครงการดังกล่าว กรมฯ ได้คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่กว่า 30 คน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญในครั้งนี้  และมั่นใจว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่คัดสรรมา พร้อมที่จะพัฒนาและจะเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนต่อไป
          ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวว่า ภาคการเกษตรกรรม ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏบัติการเนคเทคระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  ที่มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนเพื่อตอบโจทย์ประเทศ ยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน Smart Farm อาทิ เทคโนโลยี what2grow ที่นำไปใช้ใน AgriMap Online สถานีตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
          โครงการ  "ดีแทค ฟาร์มแม่นยำ" นี้ เป็นหนึ่งในโครงการร่วมสร้าง Smart Farm  ครอบคลุมทั้งระบบนิเทศ  ตั้งแต่การผลิต การขาย (โครงการเกษตรเชิงพาณิชย์) และการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค โดยผ่าน Freshket สตาร์อัพในโครงการ dtac accelerate  เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับร้านอาหารชั้นนำ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง"
          "ดีแทค ฟาร์มแม่นยำ"  โครงการต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 เพื่อเป็นการให้เกษตกรทุกคนแข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพได้อย่างแม่นยำ