"บอร์ดดีอี" เสนอจัดตั้งดิจิทัลพาร์คฯใน EEC ขานรับเศรษฐกิจดิจิทัล

บอร์ดดีอีไฟเขียวตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ในพื้นที่ EEC ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เร่งผลักดันเน็ตประชารัฐ หวังขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วไทย
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งกระทรวงดีอีได้นำเสนอแนวความคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล (Digital Park Thailand) เพื่อสนองตอบการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใน 2 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
          โดยทั้งในแง่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลของไทยเอง และการประยุกต์ใช้ดิจิตอลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
          ทั้งนี้ Digital Park Thailand จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของภูมิภาค (Global Digital Hub) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอล บนพื้นฐานของการเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (International Exchange Gateway) และศูนย์ข้อมูลของประเทศ (Data Center Hub) อีกทั้ง จากการหารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ของ รมว.ดิจิทัล ยังพบว่า ได้มีหลายประเทศให้ความสนใจโครงการนี้
          นอกจากนี้ ทางที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
          โดยประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในชื่อโครงการเน็ตประชารัฐ
          ส่วนกิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โดยทั้งสองกิจกรรมมีความคืบหน้าตามลำดับเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้