ไฟเขียวตั้ง"ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ดัน"โชห่วย"เข้าตลาดออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360 - "บิ๊กตู่" ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ ไฟเขียวเดินหน้าตั้ง "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ดึงนักธุรกิจต่างชาติร่วมสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในระเบียง เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมประกาศเพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทย 5,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ รองรับการซื้อขายออนไลน์ของประชาชน 24,700 หมู่บ้าน ตามแผนดิจิทัลชุมชน
          วานนี้ (20 เม.ย.) ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 หลังการประชุม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยว่า มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ รวมถึงบทบาทภารกิจ ของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้แต่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อ 25 ม.ค.60 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลฯ ของประเทศ โดยมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
          1. การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในชื่อโครงการ "เน็ตประชารัฐ"
          2. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 5,000 ล้านบาท ได้มอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โดยทั้งสองกิจกรรมมีความคืบหน้าตามลำดับ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้
          ทั้งนี้ ยังได้นำเสนอแนวความคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) เพื่อสนองตอบการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใน 2 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยเอง และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม นำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยจะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ บริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่ง Digital Park Thailand จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค (Global Digital Hub)ที่มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล บนพื้นฐานของการเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (International Exchange Gateway)และศูนย์ข้อมูลของประเทศ (Data Center Hub)
          นายพิเชฐ กล่าวว่า จากการพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ หลายประเทศ ก็ให้ความสนใจโครงการดังกล่าวนอกเหนือจากผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบโครงการดิจิทัลชุมชน (Digital community)ซึ่งการพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลฯ ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมและเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเน้นการทำธุรกิจ e-Commerce ชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการนำสินค้าที่มีคุณภาพมาซื้อขายข้ามภูมิภาค อาศัยศักยภาพของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มีเครือข่ายสาขาที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง มีเครือข่ายเจ้าหน้าที่กว่า 25,000 คน มีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์กว่า 400 เส้นทาง ร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน ตามโครงการเน็ตประชารัฐ
          "ชาวบ้านที่มีสินค้าและบริการท้องถิ่น ที่จะจำหน่ายในช่องทางใหม่ และผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ "โชห่วย" ที่จะเป็นศูนย์บริหาร และกระจายสินค้าชุมชนระดับหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้จะมีการฝึกอบรมทั้งโชห่วย และชาวบ้าน ครั้งใหญ่ตามมา" นายพิเชฐ กล่าว
          ในตอนท้ายที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและฉับไวต่อไปด้วย.