คนร.อนุมัติตั้งบริษัทลูกทีโอที-กสท ยกระดับบริหารงานเทียบเท่าเอกชน เร่งขสมก.เดินหน้าจัดซื้อ"รถเมล์"ใหม่

คนร.รับทราบความคืบหน้าแก้ไขปัญหา 7 รัฐวิสาหกิจ ไฟเขียว ทีโอที-กสท ตั้งบริษัทลูก ยกระดับความสามารถแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานเทียบเท่าเอกชน สั่งปรับแผนองค์กรให้สอดคล้องนโยบายกระทรวงดีอี เร่ง ขสมก.ซื้อรถเมล์ใหม่ ปรับปรุงเก่า
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เปิดเผยผลการประชุม คนร.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 เมษายนว่า ที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง โดย คนร.รับทราบเป้าหมายการแก้ไขปัญหาในปี 2560 และความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ สาขาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มีผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าเป้าหมาย
          นายเอกนิติกล่าวว่า สำหรับสาขาสื่อสารได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท คนร.เห็นชอบในหลักการให้ ทีโอที และ กสท จัดตั้งบริษัทลูกได้แก่ บริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) เพื่อแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสท และก้าวสู่ความสามารถในการแข่งขัน ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนระยะยาว โดยให้บริษัทที่จะจัดตั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเทียบเท่ากับบริษัทเอกชน โดยให้เสนอตามขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทลูกต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กำกับดูแลให้ ทีโอที และ กสท ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงภายในเดือนพฤษภาคม 2560 และการจัดตั้งบริษัทลูกข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
          นายเอกนิติกล่าวว่า ส่วนสาขาขนส่งได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คนร.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขสมก. รฟท. และการบินไทย โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน โดย คนร.เน้นย้ำให้การบินไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายได้เพิ่มเติม โดยทำการตลาดเชิงรุก ให้ รฟท.ดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการและผลักดันให้มีการบริหารทรัพย์สิน (ที่ดิน) ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และให้ ขสมก.เร่งจัดซื้อรถโดยสารที่ได้ยกเลิกไปและปรับปรุงสภาพรถให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
          นายเอกนิติกล่าวว่า คนร.ได้กำชับให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งให้เป็นไปตามมติ คนร. พร้อมทั้งให้กำหนดเป้าหมายตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งเป็นตัวชี้วัด (เคพีไอ) ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเจ้าสังกัดด้วย นอกจากนี้ คนร.รับทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.... ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสิ้นเดือนเมษายน ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป