อาเซียนหนุนร่วมมืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

  ผู้แทนจาก 10 ชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ลาว
          ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม และผู้แทนกว่า 40 คนจาก 10 ชาติอาเซียน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาค
          การประชุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอาเซียนภายใต้กองทุนไอซีทีอาเซียนวัตถุประสงค์หลักของการประชุมประกอบด้วยการรายงานความคืบหน้าโครงการเขตพื้นที่กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในอาเซียน (ASEAN Broadband Corridor) การวางแนวทางความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสำหรับอนาคต และการร่วมกันกำหนดกรอบทำงานภายใต้แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน 2563
          อธิบดีกรมสารสนเทศและเทคโนโลยีลาว กล่าวว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการขยายตัวของประเทศในยุคดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงสมาชิกอาเซียน ต่างต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทั่วทุกพื้นที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต เขากล่าวอีกว่า การร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นสิ่งสำคัญในขณะนี้