แคทผนึกกำลังยกระดับสหกรณ์

 นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)หรือแคทเปิดเผยว่า แคทได้ลงนามความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการ แข่งขันและยกระดับการบริหารงานและการให้บริการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ขณะเดียวกันยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับแคทด้วย
          ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว แคทจะให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูงทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายเพื่อนำไปใช้ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ได้ตกลงร่วมมือกันในการปรับภาพลักษณ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมของสหกรณ์ฯสู่อาคารอัจฉริยะการให้บริการแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารภายใต้ชื่อ "CU Connect " แก่ สมาชิกสหกรณ์ฯ, การให้ บริการระบบงานด้านการเงิน การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ในการซื้อสินค้าและบริการของแคทและการพัฒนาธุรกิจใหม่เป็นต้นและอาจมีการขยายผลการให้บริการไปยังสหกรณ์ทั่วประเทศด้วย เพื่อยกระดับการให้ บริการของสหกรณ์.
--จบ--