ALTปั๊มรายได้ค่าเช่าเปิดทางพันธมิตรใหม่จับมือรุกตลาดCLMV

ทันหุ้น - ALT ปักหมุดลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ตั้งธงให้ เป็นรายได้ประจำ พร้อมมองหาพันธมิตรใหม่ ร่วมขยายงานโครงข่ายสายเคเบิล ใยแก้วนำแสงให้เช่า เล็งรุกตลาดในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV
          นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ว่า บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีความมั่นคงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาพันธมิตรใหม่ เพื่อขยายงานโครงข่ายสายเคเบิล ใยแก้วนำแสงให้เช่า บนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟทั่วประเทศ ให้ขยายออกไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV  อีกทั้งคาดว่าภาครัฐและภาคเอกชนผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้นจากปีก่อน จึงเชื่อมั่นว่าการเติบโตของรายได้ในปีนี้จะไม่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม ที่เติบโตประมาณ 10% ต่อปี
          ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่ารวมทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นโครงการดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า 3 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัท ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์และคาดว่าจะเริ่มทดสอบระบบได้ในช่วงไตรมาส 2/2560 และสามารถเริ่มรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป
          มุ่งลงทุนโครงการเพื่อเช่า
          "ยุทธศาสตร์หลักในปี 2560 เราจะมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หรือผลกำไรของกิจการในธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอ และเป็นงานที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี ทั้งนี้เราอยู่ระหว่างมองหาทั้งโครงการที่ลงทุนเองโดยตรง และลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้าด้วย" นางปรีญาภรณ์กล่าว
          อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตรา 0.314 บาทต่อหุ้น โดยได้มี อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.214 บาทต่อหุ้น ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และกำหนด จ่ายเงินปันผลอีกครั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น ที่จะชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป