ITELกำไรโตทะลัก119% แตกพาร์เพิ่มสภาพคล่อง

แตกพาร์เพิ่มสภาพคล่อง
          “ITEL” แกร่ง! ปี 59 ฟาดกำไร 67 ล้านบาท โตกระฉูด 119% บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จาก 1 บาท เหลือ 50 สตางค์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติวันที่ 25 เม.ย.นี้ ฟาก ILINK แจ้งงบปี 59 กำไรทรุดเหลือ 220 ล้านบาท
          นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2559 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 67 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 119% จากงวดปี 2558 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 30 ล้านบาท
          โดยงวดปี 2559 ทางบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 809 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 85% จากงวดปี 2558 ที่มีรายได้รวม 436 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโครงข่ายรวม 409 ล้านบาท เติบโต 46% จากงวดปี 2558 เนื่องจากทางบริษัทมีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 75 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายของบริษัทครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มเส้นทางย่อยเพื่อเชื่อมต่อไปยังลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันโครงข่ายบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการ จึงทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
          ขณะที่รายได้รวมจากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายอยู่ที่ 344 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 175% จากงวดปี 2558 โดยบริษัทมีงานโครงการที่สำคัญ คือ งานให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีการรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวจำนวน 96 ล้านบาท โครงการงานจ้างสร้างและ/หรือปรับข่ายสายสัญญาณโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีการรับรายได้จำนวน 81 ล้านบาท รวมถึงได้รับงานโครงการประชารัฐ ซึ่งสร้างรายได้จำนวน 86 ล้านบาท
          ด้านรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่ายจำนวน 51 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 108% จากปี 2558 ซึ่งรายได้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตสูงเนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้ให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์แก่ลูกค้าหลักรายที่สองและสามารถรับรู้รายได้เต็มปี สูงกว่าปี 2558 ที่รับรู้รายได้ลูกค้ารายนี้เพียง 4 เดือน
          นอกจากนี้ ล่าสุดทางบริษัทยังมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.37 เท่า ในช่วงสิ้นปี 2559 ต่ำกว่างวดปี 2558 ที่มี D/E ระดับ 6.48 เท่า เนื่องจากในไตรมาส 3/59 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1,014 ล้านบาท และนำเงินที่ได้จากการระดมทุน 850 ล้านบาทไปชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ จนส่งผลให้หนี้สินรวมลดลง
          *ITEL แตกพาร์เพิ่มสภาพคล่อง
          นายณัฐนัย กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น จากเดิม 1 บาทต่อหุ้น โดยทุนจดทะเบียนบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม 500,000,000 บาท แต่หุ้นสามัญบริษัทจะเปลี่ยนเป็น 1,000,000,000 หุ้น จากเดิม 500,000,000 หุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อหรือขายหุ้นบริษัท โดยจะเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 ช่วงวันที่ 25 เม.ย. 2560
          ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิปี 2559 เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังไม่สูงมากนัก อีกทั้ง ทางบริษัทยังคงต้องการเงินทุนในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงข่าย รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
          *ILINK กำไรทรุดเหลือ 220 ล้าน
          นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดปี 2559 ทางบริษัทมีกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท ปรับลดลง 16% จากงวดปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 265 ล้านบาท
          โดยภาพรวมงวดปี 2559 มีรายได้รวมจำนวน 2,971 ล้านบาท ลดลง 3% จากงวดปี 2558 ที่มีรายได้รวม 3,078 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานที่ปรับลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจัดจำหน่ายและธุรกิจโทรคมนาคมยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2558
          นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.20 บาท จากงวดดำเนินงาน ม.ค.-ธ.ค. 2559 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้ปันผล) วันที่ 8 พ.ค. 2560 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 11 พ.ค. 2560
          ส่วนแนวโน้มในปี 2560 บริษัทจะมีแนวโน้มทำกำไรเพิ่มขึ้น หลังจากสัดส่วนธุรกิจที่เปลี่ยนไปทำให้มีสัดส่วนงานบริการและงานโครงการที่แนวโน้มกำไรสูงเข้ามามากขึ้น โดยธุรกิจวิศวกรรม บริษัทจะมุ่งหางานจากโครงการประมูลต่างๆ และมีหลายโครงการที่อยู่ในระหว่างรอพิจารณา หรือรอประกาศออกประมูล
          ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการสายใต้น้ำ โครงการสายใต้ดิน ส่วนธุรกิจโทรคมนาคมจะเร่งหาลูกค้าที่มีสาขาทั่วประเทศตามพื้นที่ให้บริการของบริษัทเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด ส่วนธุรกิจสายสัญญาณ ล่าสุดอยู่ในระหว่างรอโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ซึ่งหากมีการดำเนินการเกิดขึ้นทางบริษัทจะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน