TK parkเปิดแผนงานปี60 มุ่งสร้างการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ปีนี้ครบรอบการดำเนินงาน 12 ปี ของ TK park โดยมีการประกาศแผนการดำเนินงานปี 2560 ขับเคลื่อนแนวคิดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning in Digital Age) เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสู่ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมาย สำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประชากรของประเทศให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
          "ราเมศ พรหมเย็น" รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสมาร์ทโฟนและสมาร์ทดีไวซ์เกือบทุกคน รวมถึงรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้เข้าถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาหลายมิติ ทั้งด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
          นอกจากนั้นจากการขับเคลื่อนของรัฐบาลทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายสู่ Thailand 4.0 โดยมี เป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาประชากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดยนำฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จนมีรายได้ระดับสูงใน 20 ปีข้างหน้า
          "การดำเนินงานของ TK park ปี 2560 จึงขานรับ และมีทิศทางมุ่งเน้นในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ ที่สอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต"
          แผนงานได้ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้ ต้นแบบทั้งส่วนกลางและอุทยานการเรียนรู้ ของหน่วยงานเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ โดยปรับกระบวนการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยการเน้นสนับสนุน การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเว็บไซต์ Digital TK, ห้องสมุดออนไลน์ (TK Public Online Library), สร้างสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อกระจายองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก
          "TK Public Online Library มีหนังสือ ในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และสารพันบันเทิง รวมทั้งรูปแบบมัลติมีเดียให้สัมผัสมากกว่า 10,000 เล่ม ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 23,000 คน มีปริมาณการยืมอ่านรวม 70,000 ครั้งตั้งแต่เปิดให้บริการตลอด 1 ปีกว่า โดยได้กระจายองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 16 ล้านคน"
          ขณะเดียวกันในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา TK park ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายระดับท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้ครอบคลุม ทั่วประเทศ ปัจจุบันอุทยานการเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายที่เปิดให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 19 แห่ง และในปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดเปิดให้บริการใหม่อย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเทศบาลเมืองปัตตานี รวมถึงอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมา
          สำหรับอุทยานการเรียนรู้ของหน่วยงานเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วจะกำหนดให้มีการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ากับอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการของ TK park เครือข่าย สามารถสืบค้นและนำไปศึกษาได้อย่างสะดวก
          "TK park มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประชากรไทยให้มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย เพื่อหาโอกาสใหม่ในโลกยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันเรายังสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา"
          อันเป็นการตอกย้ำแนวคิดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0