"กสทช."เล็งเสนอแผนเพิ่มคลื่นบริการมือถือ

"กสทช."เตรียมเสนอแผนปรับปรุงบริหารคลื่นความถี่ ตีกรอบตารางคลื่นดึงย่านความถี่ 1400 - 470 เมกะเฮิรตซ์ ให้บริการด้านโทรคม คาดเสนอบอร์ด กสทช. เคาะหลัง พ.ร.บ.กสทช. ประกาศใช้ภายในมี.ค.นี้
          พล.อ.ต.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. ได้จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ที่จะต้องปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulations) ฉบับล่าสุดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู)  การปรับปรุงแผนแม่บทครั้งนี้ จะต้องนำเสนอให้บอร์ด กสทช. อนุมัติ ซึ่งต้องรอให้ พ.ร.บ.กสทช.ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยขณะนี้พ.ร.บ.กสทช.คาดว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และออกมามีผลบังคับใช้ภายในเดือนมี.ค.
          โดยสำนักงานกสทช. ได้เปิด รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในประเด็นดังกล่าว ไปแล้วเมื่อ 20 ธ.ค. 2559 ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2558 ในส่วนของตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ ที่เสนอให้ปรับปรุงการใช้งานคลื่นจำนวน 28 ย่านความถี่ และเพิ่มเติมรายละเอียดการใช้งานหลายประเด็น  การพิจารณาได้คำนึงถึงการ ใช้งานคลี่นความถี่ในปัจจุบัน ความ จำเป็นในการใช้คลื่นความถี่และ แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต
          ทั้งนี้ คลื่นความถี่ที่เสนอปรับปรุงเพิ่มเติมและเรียกคืนนั้น เป็นคลื่นความถี่ในย่านความถี่ 1427-1518 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีอยู่ 91 เมกะเฮิรตซ์ มี บมจ.ทีโอทีถือครองอยู่ และคลื่นความถี่ย่าน 450 เมกะเฮิรตซ์ มี 20 เมกะเฮิรตซ์ มีบมจ.กสท โทรคมนาคม และทีโอทีถือครอง
          อย่างไรก็ตาม การกำหนด กิจการหลักสำหรับแต่ละย่านคลื่นในแผนแม่บทฉบับนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิ์การใช้งานและจัดระเบียบการใช้คลื่นให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการใช้คลื่นที่ทับซ้อนกันของหลายกิจการ มีสาเหตุจากไทยไม่ได้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมและบรอดแคสต์เอง ผู้ผลิตอุปกรณ์จึงเป็นผู้กำหนดว่าจะใช้คลื่นใดเพื่อบริการใด บางครั้งแต่ละประเทศ ก็ใช้มาตรฐานต่างกัน "การกำหนดแผนคลื่นความถี่ เป็นการกำหนดกรอบการใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการใช้งานคลื่นของประเทศ กสทช.ต้องแก้ปัญหาและจัดระเบียบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกฝ่ายได้ตามต้องการ ต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น พร้อมกับต้องปรับปรุงแผนแม่บทให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่นคลื่น 470 เมกะเฮิรตซ์ ที่ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุแบบทรังค์ เรดิโอ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการโทรศัพท์ประจำที่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทั้งกสท และทีโอที ให้บริการอยู่"