เอไอเอส เดินหน้าขยายแอปฯ"อสม.ออนไลน์" ทั่วประเทศ

 เอไอเอส ขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สู่ รพ.สต. ไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมต้น แบบภาคกลาง หวังเป็นเครื่องมือ สื่อสารยุคดิจิทัล ให้ รพ.สต. และ อสม. ทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ชูจุดเด่นเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงาน ข้อมูลที่ได้รวดเร็ว แม่นยำ ไม่รั่วไหล ให้ความสำคัญกับการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของ ผู้ป่วย และช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายให้
          นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมต่างๆ บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีเราจึงนำความพร้อมทั้งหมดที่มีอยู่เข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน เพื่อตอบแทน และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือ สังคมและชุมชน ลูกค้า คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกส่วนสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกัน กับชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งสำคัญหนึ่งที่เราพบในการทำงานร่วมกับชุมชนคือ งานสาธารณสุขชุมชนมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้ เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคนไทยก้าวไปอีกขั้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข, ด้านการเรียนรู้, ด้านความปลอดภัยของชีวิต และด้านการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
          สำหรับในด้านสาธารณสุข เอไอเอสได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับคุณภาพการทำงานและการสื่อสารให้บุคลากรด้านสาธารณสุขชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะเป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากในการพัฒนา เราได้มีการลงพื้นที่ศึกษาการทำงานและความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่ม รพ.สต. และ อสม.
          "ปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าวมีการเปิดใช้งานกับ รพ.สต. ต่างๆ ทั่วประเทศแล้วประมาณ 88 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าภายในปี 2560 จะสามารถขยายการใช้ไปทุกจังหวัดทั้วประเทศ โดยล่าสุดได้เปิดต้นแบบนำร่องภาคกลาง ณ รพ.สต. ไทรงาม  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559"
          นางกรกมล รีใจมั่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ภายหลังจากที่ รพ.สต.ไทรงาม ได้นำแอปพลิคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขเชิงรุก เราได้พบประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลากหลายอย่าง เช่น รพ.สต. ได้รับรายงานประจำเดือนจาก อสม.ที่มีข้อมูลรายละเอียดพร้อมรูปภาพที่ชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจาก อสม. สามารถ ถ่ายภาพประกอบการส่งรายงานให้กับ รพ.สต. ได้รับทราบทันที อาทิ การส่งภาพการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การถ่ายบาดแผลผู้ป่วย ภาพการพัฒนาการของ ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดภาพบริบทสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ป่วย เป็นต้น
          "ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ดังนั้นจะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนหรือผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนช่องทางอื่นๆ เนื่องจาก อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ทำให้ผู้ที่มิได้มีหน้าที่ รับผิดชอบหรือไม่ใช่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ ข้อมูลผู้ป่วยจึงไม่มีโอกาสหลุดไปได้ง่าย"
          อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการประชุมประจำเดือนลง จากที่เคยประชุมเดือนละ 2-3 ครั้งเหลือเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรของ รพ.สต. ลดจำนวนลงตาม โดยตั้งแต่ใช้ อสม.ออนไลน์ มา 7 เดือน  รพ.สต. สามารถลดกระดาษลง ได้ถึง 62% จากที่เคยใช้กระดาษถ่ายเอกสาร
          ชัชวาล แจ้งขำ ประธาน อสม. ตำบล และประธาน อสม. หมู่ 2 รพ.สต. ไทรงาม "ยอมรับว่าในอดีตตนไม่เห็นความสำคัญ และความจำเป็นในเรื่องเทคโนโลยีเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่พอได้เริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ก็ทำให้ความคิดเปลี่ยนไปเสมือนเป็นการเปิดโลกกว้างที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยรับรู้มาก่อน ที่สำคัญกลับได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีในการทำงาน โดยประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือช่วยประหยัดค่าน้ำมันลงถึงสัปดาห์ละ 350 บาทในการเดินทางเข้ามายัง รพ.สต. เพราะบางเดือนมีการประชุมหลายครั้ง แต่ปัจจุบันหาก รพ.สต.มีเรื่องด่วน หรือจะแจ้งข่าวสารแก่ อสม. ก็สามารถส่งผ่าน อสม.ออนไลน์ได้ทันที อสม.ก็จะรับรู้ได้โดยไม่ต้องเข้าไปประชุมที่ รพ.สต. และยังช่วยลดเวลาในการทำรายงานเกี่ยวกับหน้าที่ อสม. ลงซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 วัน ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งวันเท่านั้น เนื่องจากสามารถส่งรายงาน หรือข้อมูลที่ รพ.สต. ต้องการผ่านทาง อสม.ออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องเข้ามา รพ.สต. หากยังไม่ถึงวันประชุม"
          ภัทราพร ทองคงหาญ อสม. หมู่ 2 รพ.สต. ไทรงาม กล่าวว่า อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยให้ตนได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที อีกทั้งข้อมูลข่าวสาร ความรู้หรือประกาศต่างๆ ที่ รพ.สต. ส่งมา ตนรู้สึกว่ามีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นข้อมูลที่ส่งโดยตรงมาจาก รพ.สต ทำให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปบอกต่อกับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนที่ดูแลอยู่เพื่อป้องกันได้อย่างทันท่วงที ต่างจากการรับข้อมูลข่าวสารจากสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีแหล่งที่มา จึงทำให้ตน ไม่มั่นใจในข่าวสารนั้น และไม่กล้าที่จะไปบอกต่อต่อไป