ทรูวิชั่นส์อ่วมถูกปรับย้อนหลังบอร์ดกสท.นัดถกเคสเลิกHBO

พหลโยธิน 8 * บอร์ด กสท.ถกปรับทรูวิชั่นส์ ย้อนหลังกว่า 10 ล้านบาท พร้อมจี้ส่งแผนเยียวยาให้ครอบคลุมภายใน 7 วัน
          นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 16 ม.ค.2560 นี้ กรรมการจะพิจารณากรณีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอให้มีคำสั่งทางปกครองปรับเงิน 5 ล้านบาทและปรับรายวันอีกวันละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน ก่อนยกเลิกใบอนุญาต 6 ช่อง คือ ช่องรายการ HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO Hit และ RED BY HBO ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 31 ธ.ค.2559
          ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา การให้บริการโทรทัศน์แบบบอก รับสมาชิก พ.ศ.2556 และถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดย อาศัยการใช้เครือข่ายตามข้อ 5 (7) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ประกอบกับมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553
          อีกทั้ง ทรูวิชั่นส์ยังเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ด้วย ดังนั้นการไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน จึงต้องปรับทางปกครองด้วย ซึ่งเป็นอัตราเดียวกัน คือ 5 ล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละ  100,000 บาท.