สั่งปรับบทบาท หน่วยงาน"ดีอี"เชื่อมโยงดิจิทัล

โพสต์ทูเดย์ - "พิเชฐ" สั่ง สดช.ปรับบทบาทสู่เสนาธิการดิจิทัล  พร้อมมอบสำนักปลัดฯ กำกับเน็ตหมู่บ้าน-ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
          นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์   รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยได้สั่งการเรื่องบทบาทการทำงาน  สดช.จะต้องมุ่งสู่การเป็นเสนาธิการดิจิทัลของประเทศไทย ที่ต้องวางแผนผลักดันนโยบายเชื่อมโยงความร่วมมือดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ
          ทั้งนี้ สดช.ที่เป็นสำนักงานใหม่จะต้องร่วมมือในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถสูงมาร่วมการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ อีกทั้งต้องร่วมทำงานและประชุมร่วม กับคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการแต่งตั้งเลขาธิการ สดช.อย่างเป็นทางการ
          ด้านสำนักงานปลัดกระทรวงดีอี จะต้องร่วมวางนโยบายและการดูแลโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน จำนวน 2.47 หมื่นหมู่บ้าน จะเริ่มในปี 2560 โดยให้ บริษัท ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการวางโครงสร้างทั้งหมด รวมถึงสำนักงานปลัดจะต้องดูแลโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีจำนวน 2,280 แห่ง จะต้องสนับสนุนการทำศูนย์ดังกล่าว ทั้งในด้านเครื่องมือและงานวิชาการต่างๆ
          นอกจากนี้ จะต้องวางโครงสร้าง ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั้งการทำอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน การจัดทำสาธารณสุขดิจิทัลและการทำอิเล็ก ทรอนิกส์ชุมชน เพื่อทำให้ชุมชนในไทยสามารถบริหารตนเองมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีศักยภาพเติบโตได้ในระยะยาว
          นายพิเชฐ กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดดีอีที่ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่มีงบเกิน 100 ล้านบาท จะต้องทบทวนยึดแผนแม่บทของดิจิทัล เพื่อให้การลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพ