4 กระทรวงนำร่องจัดระบบข้อมูลเตรียมพร้อมสู่ยุค "ไทยแลนด์4.0"

สศก.: นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเต็มที่ซึ่งการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหาร(Management Information System : MIS)นับเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐได้เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตามร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 เรื่องการปฏิรูปประเทศ ที่ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มจัดทำระบบดังกล่าว และนำร่องใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          นายคมสัน กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการตลอดจนศักยภาพของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรฯ จะมีการดำเนินการโครงการต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมี สศก. และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อดำเนินการ และจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าการบูรณาการด้านสารสนเทศ ด้วยหลักการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ จะสามารถขยายครบ 20 กระทรวง ในทุกหน่วยงาน อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารราชการระหว่างภาครัฐและประชารัฐ สู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มประสิทธิภาพ