โฆษณาวิดีโอออนไลน์บูมปี60

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การรุกพัฒนาแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ของกลุ่มสื่อออนไลน์ในปี 2560 ประกอบกับความหลากหลายของคอนเทนต์วิดีโอออนไลน์ ทั้งจากผู้ผลิตคอนเทนต์รายย่อยที่มีความคิด สร้างสรรค์ และจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่นำรายการ ในระบบโทรทัศน์มาแพร่ภาพในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ซ้ำ
          น่าจะขยายฐานผู้ชมวิดีโอออนไลน์ให้กว้างขึ้น รวมถึงผู้คนใช้เวลารับชมวิดีโอออนไลน์ยาวนานขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ค่าโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับกลุ่มสื่อออนไลน์ที่พัฒนาแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ตามมา
          การโฆษณารูปแบบวิดีโอออนไลน์มีความใกล้เคียง กับการโฆษณาทางโทรทัศน์ในด้านการนำเสนอโฆษณาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งการโฆษณารูปแบบวิดีโอออนไลน์มีข้อได้เปรียบการโฆษณาทางโทรทัศน์ ทั้งค่าโฆษณาในระดับที่ต่ำกว่า การไม่มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาการโฆษณา การเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงมีทางเลือกในการโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเป็นสปอนเซอร์ ภาพนิ่งในตำแหน่งต่างๆ ของหน้าจอ ไปจนถึงภาพเคลื่อนไหวที่ผู้ชมสามารถเลือกรับชม หรือกดข้ามได้ โดยสามารถกำหนดการนำเสนอโฆษณาให้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง หรือหลังการรับชมวิดีโอออนไลน์ได้
          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าภาคธุรกิจมีแนวโน้ม กระจายงบประมาณโฆษณามาสู่แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ และโฆษณารูปแบบวิดีโอออนไลน์น่าจะมีบทบาทแข่งขันกับโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560 เม็ดเงินโฆษณาผ่าน YouTube ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์หลัก น่าจะอยู่ในกรอบ 2,200-2,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นได้ถึงเกือบสามเท่าตัวในระยะเวลาสามปี โดยภาคธุรกิจมีแนวโน้มกระจายงบประมาณโฆษณามาสู่ YouTube มากขึ้น สอดคล้องกับการใช้เวลารับชมวิดีโอออนไลน์ผ่าน YouTube ของ คนไทยโดยเฉลี่ยต่อคนที่มากถึง 1.9 ชั่วโมงต่อวัน
          ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์น่าจะมีแนวโน้มลดลงอยู่ในกรอบร้อยละ 8-12 หรือคิดเป็นมูลค่าอยู่ในกรอบ 62,000-65,000 ล้านบาท โดยนอก จากสื่อโทรทัศน์จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่ภาคธุรกิจกระจายงบประมาณโฆษณาไปสู่กลุ่มสื่อออนไลน์มากขึ้นในปี 2560 แล้ว ในภาวะที่มีจำนวนช่องรายการโทรทัศน์มากขึ้นในยุคทีวีดิจิทัล ยังส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณากระจายตัวไปตามทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์จึงยังอยู่ในระดับไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับยุคทีวีอะนาล็อก ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์เผชิญความท้าทายยิ่งขึ้นในปี 2560 นี้.