ลุยเน็ตประชารัฐ 4,000หมู่บ้าน เสร็จกลางปีหน้า

  "กระทรวงดีอี" ลุยโครงการเน็ตหมู่บ้าน ชื่อใหม่ "เน็ตประชารัฐ" ยันโครงการโปร่งใส ลั่นโครงการช่วงแรกติดตั้งช้า เหตุต้อง จัดซื้ออุปกรณ์ คาดกลางปี 2560 ติดตั้ง เสร็จ 4,000 หมู่บ้าน มั่นใจ "ทีโอที" ดำเนินการ เสร็จภายในสิ้นปี 2560
          การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดังกล่าว มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า วานนี้ (26 ธ.ค.) กระทรวงดีอี เปิดตัวโครงการเน็ตประชารัฐ หรือ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
          ยันโครงการโปร่งใส
          รวมถึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ ระหว่าง กระทรวงดีอี โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
          นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างกระทรวงดีอี โดยปลัดกระทรวงดีอี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ.และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และนายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าทีโอทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำโครงการนี้อย่างโปร่งใส ภายใต้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท จำนวน 24,700 หมู่บ้านที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps
          ฟรีเน็ตไร้สายหมู่บ้านละ1จุด
          รวมถึงจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน โดยทีโอทีต้องทำให้เสร็จภายใน สิ้นปีนี้ คาดว่าครึ่งปีแรกจะติดตั้งได้ 4,000 หมู่บ้าน เนื่องจากช่วงเริ่มโครงการจะช้านิดหน่อยเพราะต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ แต่จากหลังครึ่งปีหลังขอให้มั่นใจว่าทีโอทีจะทำทันและโปร่งใสแน่นอน
          "ดีอี-กสทช."ผนึกพลัง
          สำหรับพื้นที่ดำเนินการ กระทรวงดีอี และสำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน โดยภาพรวมในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีบริการและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์เพื่อเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30,635 หมู่บ้าน พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40,432หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้ ทีโอที จะเป็นผู้ดำเนินการ 24,700 หมู่บ้าน และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ 15,732 หมู่บ้าน รวมทั้งมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไม่มีบริการและยากต่อการเข้าถึงอีกจำนวน3,920 หมู่บ้าน
          อย่างไรก็ตาม โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบแนวทางตามที่คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีมติเมื่อ 2พ.ย. 2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการโดยมอบหมาย ให้ ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา โครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ในลักษณะการเบิกจ่าย เงินงบประมาณแทนกัน โดย โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงดีอี
          สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนตอบโจทย์ของประเทศ ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
          เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์
          อย่างไรก็ตาม โครงการเน็ตประชารัฐ นับเป็นหนึ่งใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี 2560 กระทรวงดีอี จะสานต่อแผนงานที่สำคัญทั้ง การลงทุน และการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยยุทธศาสตร์แรก คือ การพัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ รวมทั้งรองรับประชาคมอาเซียน
          ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ด้วยแผนงานสำคัญๆ เช่น การส่งเสริม ธุรกิจดิจิทัลเกิดใหม่ (Tech Startup) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบริการดิจิทัลเป็นการยกระดับ การบริการของหน่วยงานภาครัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล