6สมาคมสื่อแถลงค้าน"พรบ.สื่อ"

วันที่ 19 ธ.ค. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 6 องค์กร ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ร่วม เรื่องคัดค้านร่างพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อฯ ส่งจดหมายเปิดผนึกต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ของสปท. และต่อมาประธานกมธ.ได้ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อฯ จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวส่งให้กมธ.พิจารณา ซึ่งมีกำหนดยื่นร่างในวันที่ 22 ธ.ค.นั้น ปรากฏว่ามีความพยายามขอเสนอแก้ไขร่างเดิมของกมธ.ให้มีเนื้อหาสนับสนุนให้ภาคการเมืองและภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อ
          ดังนั้น จึงขอเรียกร้องกมธ.ดังนี้ ให้ทบทวนความพยายามขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวที่มีเนื้อหาสนับสนุนให้ภาครัฐและฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการกำกับดูแลกันเองของสื่อ รวมทั้งการให้อำนาจคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อดังกล่าว และให้กมธ.นำข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพต่อร่างพ.ร.ฐ.ดังกล่าวไปพิจารณา ก่อนจะนำร่างพ.ร.บ.นี้เสนอต่อสปท.เพื่อพิจารณาต่อไป