ทรู-สจล.เปิดศูนย์วิจัยปั้นนักพัฒนารุ่นใหม่

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กลุ่มทรู เปิด True Lab @Ladkrabang ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย เสริมศักยภาพก้าวสู่สถาบันการ ศึกษาชั้นนำด้วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย ซึ่งกลุ่มทรูจะให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาทุกระดับ พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับทรูเพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0
          ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การจัดสร้าง ทรูแล็บ แอทลาดกระบัง ด้วยงบประมาณการลงทุนราว 10 ล้านบาท เพื่อเป็นพื้นที่ในการบ่มเพาะและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและไอเดียใหม่ๆ ให้นำมาใช้และเป็นผลงานได้จริง
          นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย มูลค่ารวม 5 แสนบาท ที่กลุ่มทรูจะมอบให้แก่นักศึกษาทุกระดับและคณาจารย์ รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาด้วยกลุ่มทรูเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และช่วยเสริมสร้างให้สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
          ทรูแล็บ แอทลาดกระบัง ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ไพรเวท ออฟฟิศ-พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย มีบริการสารสนเทศ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงออดิทอเรียม-ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ คอมมูนิตี้-โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม เชื่อมต่อ WiFi ได้ฟรี ซึ่งกลุ่มทรูจะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิตทุกระดับที่นำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อ ยอดให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม