ก.ล.ต.ผุด 2 หน่วยงานรับฟินเทค

 นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แผนงานการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมตลาดทุนและสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นแผนงาน 3 ปี (2560-2562) โดยแผนดังกล่าวจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้โอกาสจากเทคโนโลยีได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยเพิ่มฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน และฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุนเพื่อรองรับยุทธศาตร์ดังกล่าว มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.2560.