สคร.คาดโทษ''ซีอีโอ''รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายอืด

สคร.ยืนเป้าเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2560 ขั้นต่ำ 95% ของยอดรวม 3.7 แสนล้านบาท คาดโทษซีอีโอเบิกจ่ายล่าช้า ชี้มีผลต่อการประเมินผลงานประจำปี พร้อมจี้การรถไฟฯ-ทอท.-การทางพิเศษฯ เร่งเบิกจ่ายโค้งสุดท้าย

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ประสานงานกับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ช่วยดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ และให้มีผลต่อการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละแห่งด้วย ซึ่งกรรมการแต่ละรัฐวิสาหกิจจะกำหนดเงื่อนไขการประเมินผู้บริหารเองโดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          "ปีงบประมาณ 2560 รัฐวิสาหกิจที่ สคร. 45 แห่ง จาก 55 แห่ง ที่ สคร.ดูแล มีงบลงทุน 3.7 แสนล้านบาท ซึ่งสคร.จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 95% ไม่มีการลดเป้า เพราะมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนภาคเอกชน"

          งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 3.7 แสนล้านบาท ที่ สคร.ดูแลนั้น ยังไม่รวมงบลงทุนของบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังดูแล เช่น งบลงทุนของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่เป็นบริษัทลูกของปตท. หากนับรวมในส่วนนี้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 แสนล้านบาท

          นอกจากนี้จากการหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่ายังมี งบลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ที่รอการอนุมัติอีก 36 โครงการ คิดเป็นประมาณ 7.3 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสศช. ที่ยังรอข้อมูลเพิ่มเติม หากมีรายละเอียดครบถ้วนโอกาสที่จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในปี 2560 ทำให้งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสูงถึง 6 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของงบลงทุนประเทศ

          "การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาส 3 ปีนี้ ขยายตัวถึง 10.5%  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ 8.2%  ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่การใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้จีดีพีไตรมาสขยายตัวได้ถึง 3.2%"

          ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559 อยู่ที่ 1.78 แสนล้าน บาท หรือคิดเป็น 77.9% ของแผน งบลงทุนสะสม แบ่งเป็น 1.การเบิก จ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนิน การตามปีงบประมาณ เท่ากับ 9.06 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 69.5% ของแผนงบลงทุนทั้งปี

          รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

          2.การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีปฏิทินในช่วง 9 เดือนของปี 2559 หรือเดือนมกราคม-กันยายน 2559 เท่ากับ 8.77 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 88.9% ของแผนงบลงทุนสะสม รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขณะที่รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ได้แก่ บมจ.ปตท. (PTT), บมจ.การบินไทย (THAI) และ บริษัท ทีโอที

          ส่วนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2559 เท่ากับ 1.66 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจที่เร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุน ได้แก่ บมจ. ปตท., รฟม., กฟภ. และกฟผ. ขณะที่รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนที่ต่ำกว่าเป้าหมายได้แก่ ร.ฟ.ท., บมจ. การบินไทย และบริษัท ทีโอที

          "การลงทุนรัฐวิสาหกิจในปีงบ ประมาณ 2559 วงเงิน 2.97 แสนล้านบาท เบิกจ่ายได้ 1.78 แสนล้านบาท หรือ 77.9%  ยังต้องรอยอดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทินตอนสิ้นปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มเป็น 83% ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 95% เพราะการเบิกจ่ายงบลงทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ. ท่าอากาศยานไทย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งมีงบลงทุนสูง แต่เบิกจ่ายได้น้อยประมาณ 50% ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น"

          งบลงทุนทั้งปีของ ร.ฟ.ท.อยู่ที่ 1.3 แสนล้านบาท เบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปี 9 หมื่นล้านบาท หรือ 69.5% ทอท. ยอดลงทุน 1.02 หมื่นล้านบาท เบิกจ่ายได้ 4,992 ล้านบาท หรือ 48% และ กทพ. งบลงทุน 1,990 ล้านบาท แต่เบิกจ่ายเพียง 1,150 ล้านบาท หรือ 57.8%

          ขณะที่การส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 3.6 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6,300 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2560 รัฐวิสาหกิจมีเป้าจัดส่งรายได้ 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นไปได้ตามเป้า ส่วนปีงบประมาณ 2559 รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ทั้งสิ้น 1.33 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 1.3 หมื่นล้านบาท

          ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้ง นายพนัส สิมะเสถียร มาช่วย ขณะนี้ถึงมาตรา 40 และคาดว่าจะเข้าพิจารณาใน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนธันวาคมนี้