"พีดับเบิลยูซี"แนะจับตา8เทคโนโลยี..เขย่าโลกธุรกิจ

"พีดับเบิลยูซี" เผยผลสำรวจ 8 เทคโนโลยี ที่เข้ามาเขย่าวงการธุรกิจโลกในอนาคต ชี้กระแส "ดิจิทัล" มาแรง ขณะ "อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์" เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน มากขึ้น อาจกระทบการจ้างงานที่ลดลง แนะผู้บริหารเร่งปรับตัว ศึกษาทำความเข้าใจตลาด ก้าวให้ทันเทคโนโลยี พร้อมนำมาปรับใช้เพิ่มความสามารถเหนือคู่แข่ง
          "วิไลพร ทวีลาภพันทอง" หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ "Tech breakthroughs megatrendW ที่ ทำการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีมากกว่า 150 ประเภททั่วโลก เพื่อค้นหาว่าเทคโนโลยีใด จะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรม มากที่สุด 
           โดยประเมินจากผลกระทบต่อธุรกิจและศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในอีก 5-7 ปีข้างหน้าสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และ 3-5 ปีสำหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยผลจากการสำรวจพบว่า มีเทคโนโลยีสำคัญ 8 ประเภท ได้แก่ 1.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) ซอฟต์แวร์ที่มีความฉลาด หรือศักยภาพในการทำงานเทียบเท่ากับมนุษย์ เช่น การรับรู้ภาพ-เสียง โดย AI ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดในการรวบรวมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเข้าด้วย เช่น การเรียนรู้ของเครื่องจักรซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของ AI ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเข้าใจ สามารถวางแผน และปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ๆได้ อีกทั้งมีความสามารถในการเรียนรู้ถึงเหตุและผล มีความสามารถในการใช้ภาษา และมีความสามารถในการมีความคิดสร้างสรรค์
          2. ความเป็นจริงเสริม (Augmented reality : AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง (Real world) เข้ากับโลกเสมือนที่สร้างขึ้น (Virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพ เสียง วีดิโอ ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเป็นจริงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น แว่นตา AR ซึ่งช่วยให้ ผู้ที่ทำงานคลังสินค้าสามารถจัดระเบียบสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หรือช่วย ผู้ผลิตในการประกอบเครื่องบิน และช่วยในงานซ่อมแซมไฟฟ้า ปัจจุบันยังมีการนำ AR มาใช้พัฒนาเกมในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น
          3.บล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีที่ใช้บันทึกข้อมูลและบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ Distributed Ledger (รายการเดินบัญชี) ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการบันทึกและยืนยันการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และไม่ต้องอาศัยคนกลาง โดยระบบจะ บันทึกธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี และข้อมูลสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อมูลถูกบันทึกในบล็อกเชน จะไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้
          4.โดรน (Drones) พาหนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทางอากาศหรือในน้ำ เช่น อากาศยานไร้คนขับ โดยใช้เทคโนโลยีบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถใช้โดรน เข้ามาช่วยในการทำงานได้หลากหลาย รูปแบบ
          5.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (The Internet of Things : IoT) อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่สามารถเชื่อมต่อหรือสื่อสารระหว่างกันผ่านเซนเซอร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบ เชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม แม้กระทั่งแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่ต้องผ่านมนุษย์ 
          6.หุ่นยนต์ (Robots) เครื่องจักรกลที่มีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมผ่านระบบอัจฉริยะเพื่อเข้ามาช่วยการทำงานของมนุษย์ ปัจจุบันหุ่นยนต์มีโปรแกรมการทำงานที่หลากหลาย โดยถูกนำมาใช้ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้การจ้างงานมนุษย์ในอนาคตอาจลดลง 
          7.ความเป็นจริงเสมือน(Virtual reality : VR) เทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หูฟัง เพื่อให้ได้ยินเสียงรอบทิศทางภายในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งต่างจาก AR ที่เป็นเทคโนโลยีซ้อนภาพที่เห็น ในจอให้กลายเป็นวัตถุ 3 มิติอยู่บน พื้นผิวจริง 
          8.เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ(3D printing) เป็นเทคนิคการสร้างชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุเพื่อสร้างภาพดิจิทัล 3 มิติ โดยการพิมพ์วัสดุทีละชั้นอย่างต่อเนื่อง โดยการพิมพ์แบบ 3 มิติสามารถทำได้กับหลากหลายวัสดุไม่ว่าจะเป็นพลาสติก โลหะ ไม้ หรือแก้ว 
          วิไลพร บอกว่า ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี  เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่ผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกต้องทำความเข้าใจ และตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบกับตัวธุรกิจ รวมทั้งต้องทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะผลักให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ หรือผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
           "สิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องทำคือ สำรวจความพร้อมของบริษัทตัวเองว่า มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน หรือไม่ ตามด้วยการวัดผลกระทบจาก การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งหาก องค์กรของตัวเองยังไม่มี ต้องเร่ง ดำเนินการให้เร็วที่สุด สุดท้าย ผู้บริหาร ต้องมีการวางแผนโรดแมพเพื่ออัพเดทเทคโนโลยี รู้เท่าทันตลาด และไม่พลาด โอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การแข่งขัน" สำหรับประเทศไทย ที่ผ่านมา เราเห็นสัญญาณที่ดี โดยหลายบริษัทมีการทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน