วธ.ชูวัฒนธรรมเศรษฐกิจดิจิทัลระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านแผนงาน โครงการและงบประมาณ ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการระดมทุนเพื่อดำเนินงานผ่านระบบคราวด์ ฟันดิ้ง (Crowdfunding) โดยจะส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการอบรม เรื่อง Crowd funding Workshop for Cultural Project on Digital Economy Society (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคราวด์ฟันดิ้งสำหรับวัฒนธรรมในเศรษฐกิจดิจิทัลและ สังคม)
          ทั้งนี้ ด้วยปัจจุบันมีแนวคิดคราวด์ฟันดิ้ง หรือการระดมทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็นแนวคิดใหม่ที่ภาครัฐสามารถนำมาเป็นแนวทางการสนับสนุนให้ทุนทางด้านวัฒนธรรม โดยบุคลากรทางภาครัฐบาลสามารถใช้แนวคิดคราวด์ฟันดิ้ง เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจทั่วไปหรือภาคเอกชน ที่มีความสนใจที่จะสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมไทยให้ประสบความสำเร็จสร้างประโยชน์ต่อคนใน ประเทศ
          ปลัดวธ.กล่าวต่อว่า การอบรมดังกล่าวได้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานวัฒนธรรมในยุคสมัยสังคมดิจิทัล เป็นโครงการนำร่องในการนำแนวคิดคราวด์ฟันดิ้งมาใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หากประสบความสำเร็จจะมีการขยายไปหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป