อินทัชฯ แจ้งแอสเพนฯ ขายหุ้นให้ SINGTEL 21%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด จำหน่ายหลักทรัพย์ 21.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการให้แก่ SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD ทำให้คงเหลือจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 19.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่นายฟิลิป เชียง ซอง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งว่า โครงสร้างหลังการซื้อขายหุ้นเปลี่ยนไปดังนี้ SINGTEL GLOBAL INVESTMENT ถือหุ้น 673,348,264 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 21.0% บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือ 625,251,960 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19.50% ผู้ถือหุ้นรายอื่น 1,907,820,081 หุ้น คิดเป็น 59.50% รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 3,206,420,305 หุ้น