"ล่ำซำ"เจน 4 ขึ้นคุมล็อกซเล่ย์

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่งตั้งนายสุรช ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายธงชัย ล่ำซำ ซึ่งปรับขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งนายเฉลิมโชค ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังคงมีนายไพโรจน์ ล่ำซำ เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายสุกิจ หวั่งหลี เป็นรองประธานกรรมการบริษัท
          นายธงชัยกล่าวว่า ล็อกซเล่ย์เป็นหนึ่งในบริษัทคนไทยที่มีประวัติยาวนาน จวบจนปัจจุบันกำลังก้าวย่างสู่ปีที่ 78 โดยล็อกซเล่ย์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มเจเนอเรชั่น 4 ได้เข้ามาแสดงฝีมือในการบริหารงาน จึงเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโครงสร้างธุรกิจของล็อกซเล่ย์ ภายหลังปรับโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1.สายธุรกิจเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจงานโครงการ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 2.สายธุรกิจการค้า ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจการค้า และกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ 3.สายธุรกิจบริการ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจบริการ.