กสทช.ส่งงบกว่า4พันล้านเข้ารายได้รัฐ

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.นำเงิน 4,578.61 ล้าน ส่งรัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินประจำปี 2558
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. จะนำส่งรายได้แผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ประจำปี 2558 เป็นจำนวน 4,578,610,922.50 บาท โดยมีหนังสือนำส่งกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการต่อไป
          สำหรับการนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช.นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 65 (2) วรรคหนึ่งและวรรคสอง ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้รายได้ของสำนักงานเมื่อหักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในคราวเดียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยสาระสำคัญว่าด้วยเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ