2.5หมื่นคนทยอยร่วมงานITU Telecom กสทช.ชี้เงินสะพัด700ล้าน นำประเทศสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ร่วมกันงาน ITU Telecom World 2016 เป็นวันแรก ณ อาคารชาลเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีคณะผู้นำประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ เดินทางเข้าร่วม สำหรับงานนี้จะมีไปจนถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
          พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ประมาณการว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คน โดยเป็นชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกประมาณร้อยละ 40 และอีกร้อยละ 60 เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจากการเข้าร่วมงานและการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในงานนี้ของทั้งผู้ประกอบการ ชาวต่างชาติ ชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่พำนักถาวรอยู่ในประเทศไทย
          พร้อมคาดการณ์ได้ว่า งานนี้จะสามารถช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยในรูปแบบเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของงานนี้ อย่างน้อย 715.2 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณ 299.8 ล้านบาท รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีสืบเนื่องจากการจัดงานถึง 22.3 ล้านบาทและจำนวนการจ้างงาน 1,529 งาน จากการประมาณการผลจากการจัดงาน ITU Telecom world 2016 โดยบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก, ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน
          นอกจากนั้น ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการจัดงานที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการจัดงานนิทรรศการ (Exhibition) เกี่ยวกับการให้บริการด้านดิจิทัลครบวงจร การประชุมเชิงวิชาการ (Forum) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย (Networking Activities) ในระดับประเทศ องค์กรและปัจเจกบุคคล รวมถึงการมอบรางวัล (Award Programme) ให้กับนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และตื่นตัว
          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เปิดเผยว่า ITU Telecom World 2016 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสวงหาโอกาส ต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างเครือข่าย ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอยsงยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “Collaborating in the Digital Economy” หรือ “สานพลังร่วมใจ นำไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศพร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0
          สำหรับรูปแบบงาน ITU Telecom World 2016 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการนานาชาติ (International Exhibition) เป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน การจัดศาลาประจำชาติ (National Pavilion) จาก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซอร์ไบจัน จีน กานา ญี่ปุ่น เคนยา สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ไนจีเรีย อิหร่าน บังกลาเทศ รวันดา เซเนกัล ไทย มาดากัสการ์ และซิมบับเว ส่วนที่ 2 การประชุมวิชาการ (Forum) และ ส่วนที่ 3 กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่าย (Networking Activities)