รัฐเห็นชอบร่างแผนดิจิทัลขับเคลื่อนเห็นผลใน 5 ปีหวังรองรับไทยแลนด์4.0 

  คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี เน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิตอล ปฏิรูปภาครัฐเพื่อก้าวสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์อย่างเต็มรูปแบบ

          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เปิดเผยเกี่ยวกับการนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2560-2564) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2559  โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี และจะใช้เป็นแผนอ้างอิงสำหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิตอลของหน่วยงานและจัดทำคำของบประมาณประจำ ปีต่อไป

          อย่างไรก็ตามแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีกระบวนการจัดทำ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และกิจกรรมขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการ 2. การวิเคราะห์ระบบนิเวศรายยุทธศาสตร์ เพื่อระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การ เป็นต้น, 3. การรวบรวมข้อมูล โครงการ ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอิสระดำเนินการรายงานข้อมูล, 4. การกำหนด (ทอน) เป้าหมาย จากเป้าหมายระยะ 10 ปีตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สู่เป้าหมายระยะ 5 ปี ของแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้ และ 5. การกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ส่งเข้ามาวิเคราะห์ช่องว่างของสิ่งที่ต้องดำเนินการ และบูรณาการกิจกรรมเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนด้วยเงินงบประมาณ เป็นต้น

          นอกจากนี้พล.อ.อ.ประจิน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ กำหนดไว้ 4 ส่วน คือ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก โดยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 25 อันดับแรก มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ให้ดีขึ้นเป็น 35 อันดับแรก และ สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทค โนโลยีดิจิตอลต่อผลิต ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 18.2% ส่วนที่ 2 คือ ตั้งเป้าให้หมู่บ้านในประเทศไทย เข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 93%, 3.มีการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิตอล โดยประชาชนทุกคน 50% มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ สัดส่วนการจ้างงานบุคลากรด้านดิจิตอลต่อการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3% และ  4. ปฏิรูปภาครัฐเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดีขึ้นจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์และไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ

          นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับทราบสถานะและความคืบหน้าเรื่องต่างๆ อาทิ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี เป็น รองประธานกรรมการ (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น รองประธานกรรมการคนที่ 2) และ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ จำนวน 8 ราย รายงานความก้าวหน้า ของกฎหมาย