ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ "บิ๊กตู่" ไฟเขียวแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัล! 

  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการ รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี2560-2564 ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งตามแผนได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการไว้ 4 ด้าน คือ ประการแรก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก โดยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 25 อันดับแรก มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเป็น 35 อันดับแรก และสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 18.2%

          ประการที่สอง สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 93% ประการที่สาม มีการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล โดยประชาชน 50% มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ สัดส่วนการจ้างงานบุคคากรด้านดิจิทัลต่อการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3% และประการที่สี่ มีการปฏิรูปภาครัฐ โดยตั้งเป้าไว้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดีขึ้น 10 อันดับ และคะแนนการให้บริการออนไลน์ จากการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 25% ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์และไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็มรูปแบบ

          อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวจะมีงานสำคัญที่สอดคล้องกับด้านการท่องเที่ยว แรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต และเกษตร โดยโครงการสำคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นตามแผนระยะ 5 ปี คือการสร้องเมืองต้นแบบอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ เพิ่มขึ้นเป็น 6 เมืองทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีเพียงจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่เท่านั้น ส่วนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงที่เหลือ 2 เดือนของปีนี้ ต้องเตรียมการเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆให้เสร็จ รวมทั้งการจัดทำคำของบประมาณในปี 2561 ที่ต้องทำควบคู่กันไป  ซึ่งหากการดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามแผนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด

          ด้านนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 40,432 หมู่บ้านซึ่งการดำเนินการทั้งหมด ตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นภายในปี 2560 แต่บางส่วนอาจจะล่าช้าไปบ้างเป็นช่วงต้นปี 2561.--จบ--