นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไฟเขียวร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ดิจิทัล 5 ปี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รักษาการ รมว.ดิจิทมัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2560-2564 ระยะเวลา 5 ปี โดยได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการไว้ 4 ด้าน คือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก โดยให้อยู่นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 25 อันดับแรก ที่มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้ดีขึ้นเป็น 35 อันดับแรกและมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)เพิ่มขึ้น 18%
          2.สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อให้หมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 93% 3.มีการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุดิจิทัล โดยประชาชน 50% มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสัดส่วนการจ้างงานบุคคลากรด้านดิจิตอลต่อการจ้างงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 3% และ 4.มีการปฏิบัติรูปภาครัฐ โดยตั้งเป้าไว้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐดีขึ้น 10 อันดับ และคะแนนการให้บริการออนไลน์ จากการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดีขึ้น 25% เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การ่เป็นดิจิทัลไทยแลนด์และไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ
          "แผนดังกล่าว มีงานสำคัญที่สอดคล้องกับด้านการท่องเที่ยวแรงงาน อุตสาหกรรมการผลิต และเกษตร โดยโครงการสำคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นคือ การสร้างเมืองต้นแบบอัจฉริยะเพิ่มขึ้นเป็น 6 เมืองทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่มีเพียงจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีนี้ คือเตรียมการเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆให้เสร็จ รวมทั้งจัดทำคำของบประมาณในปี 2561 หากการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามแผนขจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ"
          นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า การดำเนินการขยายดครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะเร่งทำให้ครอบคลุมทั่วประทศ 40,432 หมู่บ้าน ภายในปี 2560