พัฒนาคลังสินค้ามุ่งสู่ Thailand 4.0 เจาะลึกพ.ร.บ.คลังสินค้า-ไซโล-ห้องเย็น ปี 58

"ชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ" ผนึกบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้จัดงาน Intelligent Warehouse เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งจะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี และในปีนี้ได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนาระบบคลังสินค้าสมัยใหม่เพื่อนธุรกิจยุคดิจิตอลในงาน "ร่วมพัฒนาคลังสินค้ามุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0" เพื่อเข้าถึงพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี 2558 อย่างแท้จริง
          นายสราวุฒิ เล้าประเสริฐ ประธานชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้า และระบบจัดการ เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Intelligent Warehouse ขึ้น โดยในปีนี้ได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนาระบบคลังสินค้าสมัยใหม่เพื่อนธุรกิจยุคดิจิตอลในงาน "ร่วมพัฒนาคลังสินค้า มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0" ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้เข้าถึงพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี พ.ศ.2558 อย่างแท้จริงอีกด้วย
          หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "ValueBased Economy" หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและประ- เทศไทย ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจต้องตื่นตัวกับการปฏิรู ปอุตสาหกรรมครั้งนี้
          ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า รัฐบาลเองพยายามที่จะสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลมากขึ้น รวมทั้งขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม E-Commerce, E-Document และ E-Learning ซึ่งล้วนเป็นการวางรากฐานการพัฒนาสู่ยุคอุตสาห- กรรม 4.0 ทั้งสิ้น
          จุดเด่นที่สำคัญในยุคนี้คือ ความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดย ตรง ทำให้สามารถผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนับตั้งแต่กระบวน การสั่งซื้อ การนำเข้าวัตถุดิบ กระบวน การผลิต การจัดเก็บ จนกระทั่งจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า มีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถขององค์กร รองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาห- กรรม 4.0 ได้ ทุกองค์กรควรเริ่มที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
          การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีจุดแข็งคือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยควบคุมการผลิต หากต้อง การมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ต้องเริ่มกำหนด นโยบายและแผนการทำงานที่ชัด เจน เน้นการพัฒนางานด้านการปรับปรุงโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เป็นมาตรฐาน กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา
          ทางด้าน นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคลังสินค้า และระบบจัดการ ที่ผ่านมาว่า การจัดงาน Intelligent Ware house เป็นงานประกอบไปด้วยผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น PICK and PACK, STORE and LOAD, MOVE and LIFT, LOGIS TICS IT, MANAGE and SER VICE โดยผู้เข้าชมงานคือกลุ่มผู้ ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้าน Retail, Process Manufacturing, Logistics/ Freight, Government /Regular ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อีกด้วย
          เราได้ยกคลังสินค้าของจริงมาไว้ภายในอาคารแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมงานทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศจริง และรู้ระบบการทำงานภายในคลังสินค้าอย่างเจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ยกขบวนสินค้าและผลิต- ภัณฑ์มาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการ ในคลังสินค้า รวมไปถึงการสาธิตจำลองการทำงานเบิกจ่ายสินค้า ที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของระบบจัดเก็บ กระบวนการเบิกจ่ายและระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ บริการจัดการคลังสินค้า แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้า และความอัจฉริยะของระบบจัดการคลังสินค้า
          นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้า และอุปกรณ์หลักที่ใช้งานในคลังสินค้าเช่น พาเลต รถยกและแบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บ ระบบบาร์โค้ด ระบบพื้นคลังสินค้า ระบบการทำป้าย และสัญลักษณ์สินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ฯลฯ
          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา "ร่วมพัฒนาคลังสินค้า มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0" ครั้งนี้ จะได้รับประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ การต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า แนวทางการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปพัฒนาคลังสินค้าของตนเองให้มีความทันสมัยและมีความอัจฉริยะต่อไป ซึ่งจะแสดงให้ถึงขั้นตอนการทำงานของระบบคลังสินค้าทุกขั้นตอน อีกทั้งยังพบกับกิจกรรมสัมมนาที่จะมาให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และระบบภายในคลังสินค้าอย่างมาก มายและหลากหลาย รวมถึงการเข้าใจในพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี พ.ศ.2558 อย่างแท้จริงอีกด้วย