"ซีดีจี-จีเอเบิล"เซ็นสจล.พัฒนาคนไอทียุคดิจิตอล

 กลุ่มซีดีจี-จีเอเบิล ผนึกลาดกระบัง ร่วมมือวิชาการออกแบบการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนกิจกรรมไอที ตั้งเป้า 5 ปี ดันเป็นศูนย์กลาง ผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีระดับชาติ ป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล
          นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจีฯ และบริษัท จีเอเบิล  จำกัด  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี และบริษัทจีเอเบิลฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) เพื่อออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน  จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนกิจกรรมด้านไอที  และจัดการแข่งขันทางนวัตกรรมให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญโดยมีเป้าหมายสร้างบุคลากรชั้นนำด้านไอที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้านไอทีขององค์กรธุรกิจต่างๆ และสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดข้อจำกัด และไม่หยุดคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งยังเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคต
          ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  และนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นตัวผลักดันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไปพร้อมกับบริษัท
          "กลุ่มบริษัทซีดีจีฯ และบริษัทจีเอเบิลฯมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ทั้งเทคโนโลยี  บิ๊กดาต้า  ที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลมหาศาล ที่กระจัดกระจายอยู่บนอินเตอร์เน็ต มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในหลากหลายมิติ  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ จีไอเอส"
          ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (สจล.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีฯ และจีเอเบิล จะให้การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยเชิงนวัตกรรมด้วยการใช้วัสดุ หรือซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณ  และผู้เชี่ยวชาญกับสจล. ตลอดจนร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมไอที โอเพ่น เฮ้าส์ 2016 เพื่อโปรโมตหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงจัดอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจีไอเอสไปใช้งานกับสมาร์ทโฟน และการจัดแข่งขัน โมบายแอพพลิเคชั่น  และโครงการ  Entrepreneurship Program ที่ฝึกให้นักศึกษาลงสนามจริงโดยมอบโจทย์ จากองค์กรธุรกิจจริงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานกับเอกชน
          "เรามุ่งหวังว่าภายใน 5 ปี จะผลักดันให้สจล. เป็นศูนย์รวมการผลิต บุคลากร ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด  และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ วงการการศึกษา และประเทศไปสู่ยุคดิจิตอล"