ภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว 19 หน่วยงานพร้อมรับมือ

จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)2 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา ให้กระทรวง ไอซีทีในขณะนั้น โดยมีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Website Security Standard) ไปใช้ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง Sector-based CERT ในหน่วยงานสำคัญ เช่น ด้านการเงิน การลงทุน การค้า โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยถือเป็นกลไกในการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์
          ล่าสุด "สพธอ." กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) พร้อม 18 หน่วยงาน เช่น กฟน., กฟผ., กฟภ., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ปตท. เป็นต้น ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อส่งเสริมการร่วมกันสร้างความตระหนักด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรม ร่วมกันส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรและในกลุ่มธุรกิจ
          โดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า อันดับความพร้อม ด้านไอซีทีของประเทศไทยดีขึ้น โดยสหประชาชาติได้ประเมินว่าประเทศไทยได้พัฒนาด้านไอซีทีอย่างจริงจัง ทำให้ในปี 2559 ก้าวขึ้นไปอยู่อันดับ 77 จาก 193 ประเทศ เลื่อนขึ้นจากปี 2557 ถึง 25 อันดับ และเป็นลำดับที่ 4 ของอาเซียน ซึ่งการพัฒนาด้านไอซีทีจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สำคัญของประเทศ เพราะอาจส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประเทศ
          "การเซ็นเอ็มโอยูเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยให้เป็นรูปธรรม"
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจสถานภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security Survey 2015 ของ สพธอ.พบว่ากว่า 86% ของหน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจทราบว่า เคยประสบเหตุภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่เคยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามถึง 86.7% ขณะที่การโจมตีที่เจอเยอะที่สุด คือการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และพบว่าเกิดจากบุคลากรขาดความเข้าใจ ซึ่งมี ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ISO/IEC 27001 เพียง 8% กว่าครึ่งไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้