"ทีโอที" ยื่นซองเน็ตหมู่บ้านหมื่น ล.

 แหล่งข่าวจาก บมจ.ทีโอที เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ทีโอทีได้เข้าไปยื่นซองราคาในโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศแล้วเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งราคาที่เสนอไปจะใกล้เคียงราคากลางที่กำหนดไว้ที่ 10,830.87 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำมากอยู่แล้ว โดยผู้ชนะโครงการนี้ต้องวางโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงพร้อมจุดให้บริการให้ครบ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ตามรายชื่อแนบท้ายเงื่อนไขโครงการ (TOR) ภายใน 365 วัน นับจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
          "ทีโอทียื่นข้อเสนอไปทั้งโครงการ แต่ได้มีการตกลงกันไว้ในระดับกระทรวงว่าหากลากสายไปถึงจุดที่มีชุมสายของแคท (กสท โทรคมนาคม) ใกล้กว่าก็จะเชื่อมกับแคท ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่จะมีราว 6% ของทั้งหมด เท่ากับเราจะรับผิดชอบวางโครงข่าย 94%"
          แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า ภายในไม่เกินสัปดาห์หน้า พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ...ที่จะปรับกระทรวงไอซีทีเป็นกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และทางกระทรวงได้เตรียมยกร่างประกาศและกฎกระทรวงต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะในการปรับอัตรากำลังและจัดภารกิจของแต่ละหน่วยงานเดิมให้เข้ากับโครงสร้างใหม่