เผยผลสำรวจประชาชนพึงพอใจรัฐขยายเน็ตเร็วสูงเข้าหมู่บ้าน

ไอซีที เผย "ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน/ชุมชน ของภาครัฐ ประจำปี 2559" พบประชาชนพึงพอใจมากต่อโครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ถึง 84.4% โดย 64.6% เห็นว่าอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ในระดับสูง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ 97.3% จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของครัวเรือน
          ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน/ชุมชนของภาครัฐ ประจำปี 2559 ที่กระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
          โดยผลการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  97.3%  จะมีอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารของครัวเรือน  ซึ่งโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์พีซี  แท็บเลต และโทรศัพท์บ้าน โดยประชาชน 94.1% เห็นด้วยกับนโยบายของภาครัฐที่มีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม สำหรับความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ภาครัฐจัดบริการให้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการ ใช้ถึง 86.4% สำหรับเหตุผลที่ประชาชนต้องการใช้บริการ 5 อันดับแรก คือ ติดตามข่าวสาร  ติดต่อสื่อสารภายในกับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อความบันเทิง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการด้านสาธารณสุข"
          สำหรับในแง่ของความพึงพอใจต่อนโยบายของภาครัฐนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ 84.4%  พึงพอใจต่อโครงการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยประชาชน 64.6% เห็นด้วยกับนโยบายการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมทั้งมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1 จุดต่อหมู่บ้านต่อชุมชน เพราะเห็นว่าอินเตอร์เน็ตมีประโยชน์ในระดับสูง 41.1%  เห็นด้วยและจะซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้ส่วนตัวถ้ามีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปในหมู่บ้าน/ชุมชน"
          "นอกจากนั้นจะทำให้ภาครัฐได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน พร้อมแนวโน้มพฤติกรรมการใช้งาน โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายเพื่อผลักดันและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับภาคสังคม ได้สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลต่อไป"