ไอซีทีย้ำเน็ตหมู่บ้านรู้ผลก.ย.นี้ จัดงาน Startup & Digital Thailand ที่ขอนแก่น

  จัดงาน Startup & Digital Thailand ที่ขอนแก่น
          “ก.ไอซีที” ย้ำอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน 10,000 แห่งทั่วไทย คาดรู้ผลจัดซื้อจัดจ้าง-เริ่มโครงการได้ภายในก.ย.นี้ ล่าสุดจับมือก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อปูพรมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงพัฒนา Startup ในกลุ่ม CLMVT
          ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทราบผลและสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือนก.ย. 2559
          โดยโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับคนในพื้นที่อื่นๆ เพื่อการก้าวเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิตอล” โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
          สำหรับประเด็นของภัยคุกคามต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต หรือ Cyber security โดยเฉพาะในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวง ICT จะมีการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนโดยการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นของระบบ อาทิ การนำระบบพร้อมเพย์ มาใช้ประโยชน์ต่อการรับโอนเงินในการสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
          ขณะที่ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเน้นย้ำถึงความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการพัฒนา Startup ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)
          ดร.อุตตม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการจัดงานดังกล่าว คือ การสร้างโอกาสในส่วนภูมิภาค สำหรับประชาชนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงร่วมเป็นพลังของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล
          “การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันของหน่วยงาน สะท้อนให้เห็นถึงพลังประชารัฐ ในการผลักดันวาระดิจิตอลไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาที่เร่งด่วนของรัฐบาล โดยเวทีเสวนาจะมุ่งเน้นให้เข้าใจถึงความจำเป็น ผลกระทบ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และสถาบันการศึกษา” ดร.อุตตม กล่าว
          นอกจากนี้ กระทรวง ICT ได้เปิด “ศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลบ้านโต้น” อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยเกิดจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง ICT สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
          โดยศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลบ้านโต้น นับว่าเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกของภาคอีสาน และแห่งที่สองของประเทศ 2 ต่อจากศูนย์ดิจิตอลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิตอลชุมชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะกระจายโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเพิ่มช่องทางให้แก่ตลาดสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์เพื่อเชื่อมตลาดกับผู้ผลิตและเกษตรกรให้เกิดการค้าขายได้จริง
          “การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี โดยผ่านการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตอาสาของ DTAC การทำงานของบุคลากรครูของกศน. และการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณจากกระทรวง ICT จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่เหมาะสมกับการเปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี” ดร.อุตตม กล่าว