ไอซีทีวอน ช่วยกันดันเศรษฐกิจดิจิตอล 

  "อุตตม" ระบุเทคโนโลยีดิจิตอลเปลี่ยนก้าวกระโดด โมบายอินเทอร์เน็ตและบรอด แบนด์ความเร็วสูงจะเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกภายใน 4 ปี วอนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ ดิจิตอล และไทยแลนด์ 4.0

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลกระทบโดยตรงในทุก ๆ ด้าน หลายประเทศจึงให้ความสำคัญ และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเว็บไซต์อเมซอน (Shaun Ray of AWS Amazon) ระบุว่า เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลจะเพิ่มความสำคัญมากยิ่ง ขึ้น โดยภายในปี 2017 ประชากรโลกทั้ง หมดสามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยข้อมูล 90% ที่ใช้ประโยชน์ทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกพัฒนาและสร้างขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา บ่งบอก ได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมาก ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่า ทุกสิ่งจะเกิดการเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ซึ่งจะทำให้เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกัน โดยคาดว่าภายในปี 2020 อุปกรณ์อัตโนมัติ ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมจะมีจำนวนมากกว่า 75 พันล้านเครื่อง

          "ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมเพื่อ การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล และ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ซึ่ง สนช.เข้ามามีส่วนร่วมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพิจารณากฎหมายเพื่อใช้เป็นกฎระเบียบ ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้พัฒนาประเทศทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวม ถึงเกิดความเท่าเทียมและสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้" นายอุตตม กล่าว.