ตีกลับแผนTOTขอใช้คลื่นทำบรอดแบรนด์ ''บอร์ดกทค.''ชี้ขาดความชัดเจน จี้แก้ไขแล้วส่งมาใหม่ใน90วัน 

  นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด  คณะกรรมกิจการโทรคมนาคม(กทค.)รับทราบแผนการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที แต่เนื่องจากแผนดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงถึงความสามารถในการให้บริการ และการใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กทค. ที่อนุมัติให้ ทีโอที ปรับปรุงแผนการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานกสทช.มีหนังสือแจ้งไปยังทีโอทีเพื่อให้จัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงคลื่นความถี่ 2300 MHz แผนการสร้างโครงข่าย (Roll Out Plan) ให้เสร็จแล้วนำส่งภายใน 90 วัน

          ขณะเดียวกันกทค.อาจพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา27(6) แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เพื่อ ทบทวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวของ ทีโอที จากนั้นจะนำไปจัดสรรใช้งานคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ก่อนหน้านี้ กทค. เคยมีมติในการประชุมครั้งที่ 27/2558 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 อนุญาตให้ ทีโอที ปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 2400 MHz (ช่วง 2310 - 2370 MHz) จำนวน 60 MHz และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ติดตามแผน และผลการดำเนินการปรับปรุงคลื่นของ ทีโอที เพื่อให้มีการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

          นายแพทย์ประวิทย์กล่าวว่า ทีโอที มีแผนขอปรับปรุงคลื่นย่านดังกล่าวเพื่อนำไปให้บริการด้านเสียง ข้อมูล และด้วยเทคโนโลยี LTE ในการให้บริการโมบายบรอดแบนด์ (Mobile Wireless Broadband) ในรูปแบบบริการขายส่งและขายปลีก รวมทั้งบริการอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ไร้สาย (Fixed Wireless Broadband) ด้วยเทคโนโลยี LTE โดยมีแผนการสร้างโครงข่าย (Roll Out Plan) ในปีแรก ด้วยการติดตั้งสถานีฐานหรือสถานีฐานขนาดเล็กให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 100,000 ราย และให้บริการขายส่งแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNOs) หลังจากนั้นมีแผนติดตั้งสถานีฐานหรือสถานีฐานขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยในปีที่ 5 หรือระยะสุดท้าย ตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้อย่างน้อย 900,000 ราย รวมทั้งให้บริการขายส่งแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNOs) และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNOs)

          "แผนการใช้งานคลื่นความถี่ที่ ทีโอที ส่งมาให้พิจารณานั้น เป็นเพียงบทสรุป ผู้บริหารที่มีจำนวน 4 หน้าเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดเพียงพอว่าจะนำคลื่นไปใช้อย่างไร เริ่มต้นเมื่อใด มีเงื่อนไขว่าภายในระยะเวลาเท่าใด ที่สำคัญบทสรุปผู้บริหารจำนวน 4 หน้านี้ ไม่สะท้อนความมีประสิทธิภาพในการใช้งานคลื่นความถี่ว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้งานทั้ง 60 MHz เลยหรือไม่ หรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสมปริมาณเท่าใด เพราะหากคลื่นส่วนใดที่ ทีโอที ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่ กสทช. จะต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ส่วนนั้นกลับมาจัดสรรใหม่"