ไอซีทีมั่นใจปีหน้าเน็ตถึงทุกหมู่บ้าน

 กระทรวงไอซีที ย้ำประเทศจะเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มั่นคงและครอบคลุม มั่นใจโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู่บ้านภายในปีหน้า
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้ามาก โดยเป้าหมายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 คือการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใน 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทักษะและการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ภาครัฐก็ต้องมีการปฏิรูปโดยพัฒนาคนของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และต้องเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้
          เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศใน 2 ปีต่อจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงการสื่อสารจะต้องเข้าถึงได้ทั่วประเทศ เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ซึ่งต่อจากนี้ไปความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน โดยคาดว่าจะได้บริษัทติดตั้งกลางเดือน ก.ย. 59 เพื่อเร่งติดตั้งภายในสิ้นปีนี้ให้ได้ 10,000 หมู่บ้าน และครอบคลุมทุกหมู่บ้านในปี 2560
          "ในส่วนการเรียนนั้น จะมีการปรับแผนให้มีการใช้ระบบเดียวกันและสอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยกระทรวง ไอซีทีจะประสานงานและจัดทำระบบให้ ซึ่งจะเน้นที่ความรู้ของอาชีวศึกษา ผลิตบุคลากรให้สอดรับกับตลาดแรงงานฝีมือในกลุ่มอาเซียน และรวมถึงการพัฒนาศูนย์ไอซีทีเดิมกว่า 1,300 ศูนย์ เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนนำร่อง 600 แห่ง โดยให้คนในชุมชนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ และนำความรู้ดิจิตอลไปเพิ่มมูลค่าของสินค้าในท้องถิ่น สร้างการค้าขายออนไลน์เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ใหม่ให้แก่หมู่บ้าน เป็นวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน หรือ อี-ทัวริซึ่ม".