เมืองอัจฉริยะแสนสุข"คว้ารางวัล"สมาร์ท ซิตี"ดีที่สุดเอเชียแปซิฟิก

แสนสุขสมาร์ทซิตี้" คว้ารางวัล Smart City Asia Pacific Awards 2016 สาขาบริการสังคม จากไอดีซี ชี้ไทยประสบความสำเร็จต่อเนื่องในการมีนวัตกรรมใหม่เพื่อให้บริการประชาชน  สมาร์ทซิตีของไทยเน้นคุณค่าทางจิตใจและความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้นๆ
          นายเจอรัล หวัง หัวหน้าฝ่ายวิจัย งานการให้บริการของรัฐ และ การศึกษา  บริษัท ไอดีซี เอเชียแปซิฟิกฯ เปิดเผยว่า ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศผลรางวัลผู้ชนะ Smart City Asia Pacific Awards 2016 หรือ SCAPA  ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับโครงการสมาร์ทซิตีต่างๆ ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ครอบคลุมหน้าที่การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 14 สาขาด้วยกัน โดยในปีที่ 2 ของการมอบรางวัลนี้ ผู้ได้รับรางวัล SCAPA จะถูกคัดเลือกจากประเทศหลักในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขาการให้บริการ โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในโครงการริเริ่มที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการออนไลน์เพื่อสังคม
          "จุดเปลี่ยนสำคัญของสมาร์ทซิตีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกิดขึ้นเมื่อหลายประเทศเริ่มเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการเติบโต ที่อาจจะเริ่มจากการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้น หรือเป็นเรื่องที่ต่อยอดมา ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ในระยะถัดไป  ขณะที่ ไม่น้อยกว่า 90% ของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่นทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งบประมาณสนับสนุนการเติบโตด้านสมาร์ทซิตี จะได้รับการจัดสรรจากศูนย์กลางหรือรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้  หน่วยงานท้องถิ่นจำนวนมากจะมีอำนาจในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเป็นเอกเทศในด้านการบริหารปกครองท้องที่ การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ และ การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประ สิทธิผล"
          ทั้งนี้ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีการขยายตัวไปในวงกว้างของโครงการต่าง ๆ ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยตรงและสนับสนุนธุรกิจในประเทศ  ซึ่งท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน  สำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในปีนี้และผู้ชนะในแต่ละสาขาจะเน้นไปในเรื่องผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สิ่งนี้จะนำไปสู่การผลักดันอย่างแข็งขันในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและความต่อเนื่องในอนาคตของเมืองต่างๆ ในภูมิภาคนี้"
          นายเจอรัล หวัง  กล่าวต่อไปว่าไทยถือเป็นประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเรื่องการมีนวัตกรรมเพื่อให้บริการประชาชน ผลสำเร็จของประเทศในเรื่องสมาร์ทซิตียังคงอยู่ในโครงการต่างๆ ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและผลประโยชน์กับประชาชน โครงการสมาร์ทซิตีของประเทศไทยเป็นการดำเนินโครงการเน้นคุณค่าทางจิตใจและความมุ่งมั่นเป็นอันดับต้นๆ มีการพิจารณาถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการต่างๆ มากกว่าจะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน